50 vanliga frågor och svar om UNPA

Inledande frågor

1) Vad är en parlamentarisk församling?
I en parlamentarisk församling sammanträder valda representanter från nationella parlament. Den parlamentariska församlingen är ofta ett organ inom en internationell organisation som annars utgörs endast av de nationella regeringarnas och de styrande partiernas representanter och tjänstemän. I en parlamentarisk församling däremot representeras de nationella parlamenten också av partier som inte är i regeringsställning. Europarådets parlamentariska församling (PACE) är den äldsta av detta slag.

2) Varför borde det upprättas en parlamentarisk församling inom FN?
FN och de många organisationer som finns inom FN-systemet, såsom barnfonden UNICEF eller flyktingorganet UNHCR är viktiga nav för internationellt samarbete. Syftet med en parlamentarisk församling är att verksamheterna och besluten i dessa organisationer och i det globala ledarskapet generellt skulle bli mer demokratiskt, mer transparent och sannolikt bättre möta världsmedborgarnas behov.

3) Vilket syfte skulle en parlamentarisk församling inom FN tjäna?
Syftet med en parlamentarisk församling inom FN är att ge medlemsländernas medborgare en röst i politiska förhandlingar och beslutsfattande på global nivå. Församlingen skulle kunna utöva en oberoende tillsyn av FN:s byråkrati och budget. Eftersom dess ledamöter väljs direkt, eller indirekt av nationella eller regionala parlament, skulle en parlamentarisk församling förbättra möjligheterna till globalt styre genom att tillföra en demokratisk och oberoende dimension till redan existerande mellanstatliga organ.

4) På vilket sätt är FN odemokratiskt?
Förenta Nationerna är ett forum för nationella regeringar, och dess främsta organ utgörs av representanter och tjänstemän från medlemsstaternas verkställande makt, som vanligtvis väljs ut av det regerande majoritetspartiet (eller i koalition). Således är inte medlemsstaternas breda politiska spektrum representerat. Dessutom har varje medlemsstat en röst, oavsett befolkningsstorlek. Således finns det ingen demokratisk representation av världsbefolkningen.

5) Finns det några erfarenheter att använda sig av för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN?
Det existerar parlamentariska församlingar i en mängd multilaterala mellanstatliga organisationer, till exempel inom Europarådet, Organisationen för säkerhet och samverkan i Europa (OSSE, eng OSCE), NATO, Afrikanska Unionen och Mercosur. Det är dessutom möjligt att dra stor lärdom av hur Europaparlementet utvecklades: det grundades som en rådgivande församling 1952 och har sedan dess utvecklats till att idag vara en lagstiftande församling som representerar nästan 400 millioner röstberättigade väljare.

6) Är upprättandet av en parlamentarisk församling förenligt med FN:s karaktär som mellanstatlig organisation?
Upprättandet av en parlamentarisk församling skulle inte ändra FN:s väsen som mellanstatlig organisation. Det faktum att existerande FN-organ utgörs av medlemsstaternas representanter skulle inte påverkas av att det upprättades en parlamentarisk församling som komplement.

Frågor om vilket värde och politisk relevans församlingen skulle tillföra

7) Vilket värde skulle en parlamentarisk församling tillföra FN-systemet?
Den parlamentariska församlingens ledamöter skulle gruppera sig efter partitillhörighet och politisk inriktning snarare än efter nationalitet. Således skulle det utvecklas en gränsöverskridande politisk identitet. En mer sofistikerad global politik skulle växa fram och utvecklas. FN-parlamentariker skulle inte behöva ta lika stor hänsyn till diplomatiska förbindelser utan skulle i högre utsträckning kunna företräda hela mänsklighetens intresse. Som folkets oberoende representanter skulle de kunna bidra till en bättre översikt över FN:s aktiviteter.

8) Hur kan en parlamentarisk församling förbättra effektiviteten och legitimiteten i det internationella beslutsfattandet?
På grund av den proportionerliga fördelningen av mandat och de oberoende delegaternas tvärnationella samarbete så skulle församlingens beslut ha stark symbolisk legitimitet, acceptans och giltighet. Att inkludera församlingen i det internationella beslutsfattandet skulle således göra de internationella besluten mer effektiva.

9) Hur kan en parlamentarisk församling bidra till att FN:s byråkrati blir effektivare och mer transparent?
En parlamentarisk församling skulle kunna utöva en oberoende demokratisk tillsyn om den utrustas med ett antal deltagarrättigheter, till exempel att ta del av information och att kalla FN-tjänstemän till utfrågningar. En församling skulle exempelvis kunna upprätta utredningskommittéer som kunde utföra parlamentariska utredningar för att följa upp och hantera anklagelser som rör mutor, korruption och pengaslöseri inom FN-systemet.

10) Hur skulle en parlamentarisk församling kunna bidra till fred?
Eftersom den parlamentariska församlingens ledamöter enkelt skulle kunna gruppera sig utifrån gemensamma politiska likheter istället för utifrån nationellt ursprung, så skulle tvärnationell dialog och fredligt internationellt samarbete stärkas.
Delegater med gemensamma politiska preferenser skulle kunna samarbeta över gränser. Jämfört med politiskt tillsatta personer så skulle ledamöterna vara friare att balansera nationella prioriteringar mot gränsöverskridande intressen.

11) Hur skulle en parlamentarisk församling kunna bidra till nationell demokratisering?
En parlamentarisk församling skulle ge röst åt nationella parlamentariska oppositionsgrupper inom FN. Dessa skulle således ha bättre möjlighet att nå ut till en internationell offentlighet.
Deras position i hemlandet skulle stärkas och det skulle bli svårare för nationella regeringar att tysta dem. Vad det gäller delegater med koppling till autokratiska regimer så skulle erfarenheten av att delta i en demokratisk församling och att samarbeta med andra delegater från demokratiska länder kunna sätta ett starkt exempel och ha en demokratiserande inverkan. Dessutom skulle en demokratisering av FN stärka FN:s trovärdighet vad det gäller att förespråka demokrati nationellt.

12) Hur skulle en parlamentarisk församling kunna hjälpa till med att stärka mänskliga rättigheter?
En parlamentarisk församling skulle kunna upprätta ett eget utskott för mänskliga rättigheter. Till skillnad från de regeringsrepresentanter som sitter i FN:s råd för mänskliga rättigheter så skulle oberoende ledamöter i församlingen kunna bry sig mindre om sina regeringars diplomatiska behov och således skulle man mer öppet kunna adressera frågor som rör mänskliga rättigheter.
Dessutom skulle man kunna upprätta utredningskommittéer för specifika situationer. Församlingen skulle också kunna utrustas med mandat att uppmärksamma andra delar av FN-systemet på läget för mänskliga rättigheter, däribland Rådet för mänskliga rättigheter och Säkerhetsrådet. I fall av folkmord eller andra grova kränkningar av mänskliga rättigheter så skulle församlingen kunna ge en stark röst åt den globala offentligheten.

13) Vilken roll skulle en parlamentarisk församling kunna spela för klimatpolitiken?
En annan politisk dynamik skulle finnas i en parlamentarisk församling än i FN:s nuvarande mellanstatliga organ och möten. Ledamöterna skulle huvudsakligen vara oberoende. Många skulle höra till nationella oppositionsgrupper och de skulle gruppera sig i tvärnationella politiska läger. En församling och dess ledamöter skulle således ha en starkare position att utveckla gemensamma globala eller multilaterala lösningar och de skulle kunna ta mindre hänsyn till nationella särintressen.

14) Hur skulle en parlamentarisk församling kunna stärka minoriteters och ursprungsfolks röster?
För det första skulle representanter från ursprungsfolk och minoriteter kunna väljas som delegater till en parlamentarisk församling genom den reguljära valproceduren. Dessutom skulle ett visst antal platser som fylls genom särskilda procedurer kunna reserveras för ursprungsfolk och minoriteter. Dessutom skulle församlingen kunna upprätta utskott med särskilt ansvar för frågor som rör ursprungsfolk och minoriteter, och som skulle kunna lyfta upp dessa frågor till offentligheten.

15) Hur skulle civilsamhället kunna gynnas av en parlamentarisk församling?
En parlamentarisk församling borde erbjuda effektiva och innovativa verktyg för att inkludera civil samhällets aktörer i sitt arbete. Detta skulle exempelvis kunna göras genom offentliga ”hearings” med församlingens utskott eller genom att tillfälligt upptas i utskott som rådgivande medlem utan rösträtt. Dessutom skulle civilsamhällets aktörer kunna engagera församlingens delegater individuellt. Dessa möjligheter skulle komplettera redan existerande former av deltagande i FN-systemet.

16) Hur skulle mannen/kvinnan på gatan kunna spela en roll i den parlamentariska församlingens aktiviteter?
Till skillnad från fallet med de nuvarande ambassadörerna i de olika FN-organen, så skulle världens medborgare kunna lobba direkt mot de delegater i församlingen som representerar dem eller deras frågor. I de länder som utvecklar system för direktval av församlingens delegater skulle medborgarna på olika sätt kunna ta del i valrörelsen.

Relationen till FN:s andra institutioner och skillnader dem emellan

17) Vad är skillnaden mellan FN:s generalförsamling och den föreslagna parlamentariska församlingen?
FN:s generalförsamling är i enlighet med FN-stadgan ett av organisationens huvudorgan, där medlemsstaternas regeringar är representerade med en röst var. Den föreslagna parlamentariska församlingen skulle vara en ny underorganisation, en organisation som skulle representera världens folk och där fördelningen av platser skulle vara fastställd. Medlemmar av nationella oppositionsgrupper skulle vara representerade i en parlamentarisk församling, vilket skulle reflektera ett bredare politiskt spektrum.

18) Vad är skillnaden mellan den föreslagna parlamentariska församlingen och ett världsparlament?
Den föreslagna parlamentariska församlingen skulle initialt framför allt ha rådgivande och granskande funktion gentemot FN och dess organisationer. Till en början skulle församlingen troligen utgöras av ledamöter från nationella och regionala parlament. Ett världsparlament anses däremot vara ett organ som kan stifta globalt bindande lagar och vars ledamöter väljs direkt. Den parlamentariska församlingen kan vara ett första steg på väg mot det långsiktiga målet att skapa ett världsparlament.

19) Vilken relation skulle en parlamentarisk församling ha till säkerhetsrådet och till generalförsamlingen?
Den parlamentariska församlingen skulle som rådgivande organ komplettera FN:s säkerhetsråd och generalförsamling. Församlingen skulle exempelvis kunna ge rekommendationer till generalförsamlingen och till säkerhetsrådet att ta i beaktande. I takt med att församlingen ökade i trovärdighet och vann tillit hos det internationella samfundet så skulle den kunna utvecklas och inkluderas i generalförsamlingens beslutsfattande, till exempel när det gäller FN:s budget eller valet av FN:s generalsekreterare. Som en del av en omfattande FN-reform skulle på lång sikt FN:s generalförsamling (UNGA) och FN:s parlamentariska församling (UNPA) kunna bilda två kamrar i ett världsparlament.

20) Vilken relation skulle den parlamentariska församlingen ha till Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och Världshandelsorganisationen (WTO)?
Över tid skulle den parlamentariska församlingen utrustas med rådgivande funktioner och befogenheter även gentemot Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och Världshandelsorganisationen (WTO). Detta skulle innebära ett viktigt bidrag till att göra det globala ledarskapet mer sammanhängande och systematiskt. I ett senare skede skulle UNPA kunna ges befogenhet att delta och utöva tillsyn. Eftersom Världsbanksgruppen, Internationella valutafonden (IMF) och Världshandelsorganisationen (WTO) är rättsligt oberoende så skulle den parlamentariska församlingens befogenheter behöva skrivas in genom ömsesidiga överenskommelser eller genom stadgeändringar hos dessa organisationer.

21) Vad är skillnaden mellan den föreslagna parlamentariska församlingen och den Interparlamentariska unionen (IPU)?
Den Interparlamentariska unionen (IPU) är en sammanslutning av nationella parlament med primärt mål att stärka de nationella parlamentens möjligheter att på den nationella nivån få en översikt över internationella aktiviteter. Syftet med den föreslagna parlamentariska församlingen skulle däremot vara att utöva parlamentariska funktioner direkt på den internationella nivå, i egen rätt. Ett av syftena med UNPA är att FN:s befattningshavare och FN:s institutioner skulle kunna hållas ansvariga inför ett globalt parlamentariskt organ. Det finns i nuläget inga ambitioner hos IPU att ta på sig denna uppgift.

22) Vad är skillnaden mellan en global parlamentarisk församling och en parlamentarisk församling inom FN?
En “global parlamentarisk församling” och en “parlamentarisk församling inom FN” är till stor del synonyma termer. Genom att använda termen “global parlamentarisk församling” så betonar man att församlingen skulle relateras till alla relevanta mellanstatliga organisationer. Termen “parlamentarisk församling inom FN” brukar uppfattas som ett första steg i den riktningen genom upprättandet av en underorganisation som uteslutande är relaterad till FN:s generalförsamling. Termer som “global folkförsamling” eller “global parlamentarisk församling” används även för en specifik strategi att uppnå ett världsparlament baserat på ett mellanstatligt fördrag.

Frågor om den parlamentariska församlingens maktbefogenheter

23) Vilka frågor skulle UNPA hantera?
De frågor som UNPA skulle ha i uppgift att hantera bör motsvara generalförsamlingens ansvarsområde. I enlighet med artikel 10 i FN-stadgan skulle således UNPA kunna “dryfta varje fråga eller angelägenhet, som faller inom ramen för denna stadga eller hänför sig till befogenheter och uppgifter tillkommande något av de organ, som avses i denna.”

24) Skulle det vara möjligt för den parlamentariska församlingen att blanda sig i nationella angelägenheter?
En parlamentarisk församling skulle vara en del av FN och bunden av de bestämmelser i FN-stadgan som säger att FN inte har rätt “att ingripa i frågor, som väsentligen falla inom vederbörande stats egen behörighet.” (art 2.7) En parlamentarisk församling skulle således inte vara berättigad att lägga sig i frågor som i enlighet med etablerade normer för FN skulle klassas som intrång i medlemsstaternas suveränitet.

25) Vilka maktbefogenheter skulle en parlamentarisk församling inom FN kunna utrustas med?
En parlamentarisk församling skulle i princip kunna utrustas med samma rättigheter och befogenheter som generalförsamlingen. Om det sker en förändring av FN-stadgan skulle den parlamentariska församlingens funktioner och befogenheter kunna utökas. Initialt kunde församlingen framför allt ha en rådgivande roll men den kunde över tiden utvecklas till att inkludera även verklig rätt till information, deltagande och granskning utifrån ambitionen att utvecklas till ett huvudorgan som kompletterar FN:s generalförsamling.

26) Vilken rätt till information, deltagande och kontroll skulle kunna ges till en parlamentarisk församling?
Den parlamentariska församlingens befogenheter skulle kunna öka successivt. Förslagsvis skulle församlingen kunna ha rätten (1) att ställa frågor till FN:s generalsekterare och andra höga multilaterala tjänstemän, (2) att hålla presentationer av resolutionsförslag samt rätten att föreslå förändringar, (3) att medbesluta vid antagande av reguljära budgetar för FN och dess olika organ, (4) att delta i valet av generalsekreteraren och andra höga tjänstemän, (5) att uppmärksamma säkerhetsrådet på allvarliga situationer eller (6) att inkomma med juridiska frågor till internationella domstolen.

27) Skulle ett världsparlament inskränka den nationella suveräniteten?
Nationell suveränitet i betydelsen rätten och möjligheten att utöva självbestämmelse är redan begränsad. I dagens globala samhälle måste många politiska frågor hanteras transnationellt. Ett världsparlament skulle stärka den politiska självständigheten och ansvarigheten eftersom det skulle möjliggöra för folken att direkt ta del i de internationella besluten på demokratisk väg.

Juridiska frågor om den parlamentariska församlingens upprättande

28) Hur skulle en parlamentarisk församling inom FN kunna upprättas?
En parlamentarisk församling inom FN skulle kunnas upprättas som ett underorgan genom ett beslut i generalförsamlingen i enlighet med artikel 22 i FN-stadgan. Alternativt skulle det kunna upprättas genom ett nytt internationellt fördrag och en påföljande överenskommelse om dess relation till FN-systemet. Ett tredje alternativ skulle kunna vara att församlingen skrevs in direkt genom en förändring av FN-stadgan och som en del av en omfattande reform av FN-systemet.

29) Är det nödvändigt med en förändring av FN-stadgan för att kunna upprätta en parlamentarisk församling.
Det är möjligt att upprätta en parlamentarisk församling utan att göra ändringar i FN-stadgan. Om den parlamentariska församlingen upprättas som ett underorgan till generalförsamlingen i enlighet med artikel 22 i FN-stadgan eller genom ett nytt internationellt och mellanstatligt fördrag, så skulle inte en förändring av stadgan vara nödvändig.

30) Är det nödvändigt med ett godkännande från FN:s säkerhetsråd och dess permanenta medlemmar för att kunna upprätta en parlamentarisk församling?
Ett godkännande från FN:s säkerhetsråd och dess permanenta medlemmar skulle endast vara nödvändigt om den parlamentariska församlingen skulle upprättas genom en förändring av FN-stadgan. Om en församling upprättas som ett underorgan till generalförsamlingen i enlighet med artikel 22 eller genom ett internationellt och mellanstatligt fördrag så skulle ingen förändring av FN-stadgan behövas.

Frågor om församlingens säte, struktur och finansiering

31) Var skulle den parlamentariska församlingens högkvarter och administrativa säte placeras?
Var den parlamentariska församlingen skulle ha sitt huvudsäte skulle beslutas genom de mellanstatliga förhandlingarna om församlingens upprättande och skulle kunna bero på om något värdland ville erbjuda passande förutsättningar. Det kunde vara praktiskt att välja en placering där FN har administrativa sekretariat, som New York eller Geneve. Om en regering erbjuder en alternativ passande plats så skulle det kunna vara ett viktigt incitament för en annan placering.

32) När, hur ofta och hur länge skulle den parlamentariska församlingen sammanträda?
Som med alla parlament måste man skilja på plenumsammanträden och sammanträden för de olika utskotten där endast utskottens ledamöter träffas. Initialt kunde plenum sammanträda ett par veckor en gång om året eller vart annat år, exempelvis parallellt med gnerelförsamlingens sammanträde. Församlingens plenumsammanträden skulle förberedas av utskotten som kunde sammanträda oftare och mer flexibelt. Med tiden skulle församlingen själv kunna besluta om den lämpligaste tidpunkten och längden på sina sammanträden.

33) Var skulle den parlamentariska församlingen sammanträda?
Plenumsammanträden och utskottens möten skulle kunna hållas i lokalerna för den parlamentariska församlingens huvudsäte, eller alternativt på olika platser runt om i världen. Internationellt skiftande mötesplatser är eftersträvansvärt åtminstone vad det gäller de specialiserade utskotten. Detta skulle bidra till att föra församlingens arbete närmare världens folk.

34) Vad skulle en parlamentarisk församling inom FN kosta?
Kostnaderna för den parlamentariska församlingen skulle bero på många olika variablar som återstår att besluta om. Dessa variablar inkluderar exempelvis antalet delegater, löner för delegater och övrig personal, storleken på administrationen, plenumsammanträdenas och de olika utskottssammanträdenenas frekvens, längd och plats, och omfattningen av översättningstjänster.

35) Hur skulle en parlamentarisk församling inom FN kunna finansieras?
Förenta Nationerna och dess olika program och organ finansieras av fastslagna bidrag och/eller frivilliga gåvor. Om den parlamentariska församlingen upprättades som ett underorgan till generalförsamlingen så skulle den troligtvis finansieras genom FN:s reguljära budget. Budgeten skulle därmed vara tvungen att expandera. Men även andra finansieringsmedel borde övervägas, såsom frivilliga bidrag från medlemsstaterna. Dessutom kunde det upprättas en fond som hade befogenhet att ta emot biidag från andra stödjare inom ramen för tydligt definierade gränser.

Om sammansättningen, valet av delegater och fördelningen av mandat.

36) Från vilka länder skulle den parlamentariska församlingens delegater komma?
En parlamentarisk församling inom FN skulle vara öppen för alla FN:s medlemsstater.

37) Av vem skulle den parlamentariska församlingens delegater väljas?
Den parlamentariska församlingens medlemsstater borde själva kunna avgöra om deras delegater skulle väljas direkt eller indirekt genom deras nationella parlament. I det senare fallet skulle utvalet av delegater så nära som möjligt återspegla den rådande politiska spännvidden. Dessutom skulle delegater från regionala parlament och parlamentariska församlingar kunna komplettera de nationella delegaterna. Från en del håll har även möjligheten att inkludera representanter från städer och lokala sammanhang lyfts fram.

38) Hur skulle medborgare i stater som saknar demokratiska val kunna vara representerade i en parlamentarisk församling?
Länder som saknar fria och rättvisa val borde ändå kunna vara representerade i den parlamentariska församlingen så länge dess delegater väljs från det konstitutionella nationella parlamentet, inklusive från oppositionella grupper. Det skulle inte vara tillåtet för regeringen att göra urvalet och regler som möjliggjorde för församlingen att bedöma sina egna ledamöters oberoende borde övervägas.

39) Om tanken är att representanter fån alla medlemsstater ska få plats i den parlamentariska församlingen, vilket inflytande skulle i så fall icke-demokratiska stater få?
Enligt en undersökning av FN:s medlemsstater gjord 2010 av Freedom House är 115 av 192 medlemmar “valdemokratier” (“electoral democracies”). I enlighet med de modeller för mandatfördelning som har tagits fram av Kommittén för ett demokratiskt FN (KDUN) skulle en majoritet av församlingens delegater komma från dessa demokratiska stater så att församlingens demokratiska karaktär kan säkras.

40) Hur skulle det vara möjligt att stärka delegaternas oberoende från regeringarna i deras hemländer?
Även om delegater från autokrata regimer i viss utsträckning kan komma att agera enligt instruktioner från deras nationella regeringar, så skulle tillämpning av hemlig röstning, placering arrangerad i enlighet med politisk gruppering och andra ramverk i procedurerna minimera icke-demokratiska regimers inflytande över delegaternas oberoende. Exempelvis skulle den parlamentariska församlingens stadgar kunna förbjuda regeringar att spåra de individuella delegaternas röstningsbeteende eller att ensidigt återkalla delegater under deras tjänstgöringstid.

41) Hur många delegater skulle en parlamentarisk församling inom FN utgöras av?
Den parlamentariska församlingens storlek skulle avgöras genom en optimal balans mellan representativitet och effektivitet. Ju mindre församlingen är, desto mer effektiv skulle den kunna vara, men desto mindre representativ och demokratisk skulle den samtidigt vara. En storlek som skulle verka effektivt och som samtidigt skulle säkra församlingens representativitet kunde uppskattningsvis ligga mellan 700 och 900 ledamöter. Den storleken baserar sig de flesta modeller för mandatfördelning på. I jämförelse har Europaparlamentet 736 ledamöter och Indiens nationella parlament har 802 ledamöter.

42) Hur skulle mandaten i den föreslagna parlamentariska församlingen kunna fördelas?
Den exakta fördelningen av mandat i den parlamentariska församlingen skulle vara en fråga för internationella förhandlingar i samband med dess upprättande. Till skillnad United Nations Parliamentary Assembly – FAQ 13 från principen om “en stat, en röst” som ligger till grund för generalförsamlingens struktur så skulle antalet delegater från de olika medlemsstaterna som tog plats i den parlamentariska församlingen vara fastställd utifrån befolkningsstorlek som ett viktigt kriterium. Men för att åstadkomma en balans mellan principen om demokratisk representativitet å ena sidan och staternas jämlikhet å andra sidan, så skulle principen om degressiv proportionalitet kunna användas, såsom exempelvis i den amerikanska kongressen och i Europaparlamentet. På så vis skulle mindre länder kunna välja förhållandevis fler delegater än de större länderna. För ett mer djupgående studium och diskussion om denna viktiga fråga, se skriften “The Composition of a Parliamentary Assembly at the United Nations” www.kdun.org/95/.

43) I vilken utsträckning skulle befolkningsrika länder som Indien och Kina kunna dominera församlingen genom deras andel mandat?
Om mandaten i den parlamentariska församlingen var fördelade i direkt proportion till befolkningsstorlek skulle uppskattningsvis 20% tillfalla de kinesiska medborgarnas delegater och 17% de som representerar Indiens medborgare. De 128 stater med minst befolkningsstorlek skulle vara representerade av ungefär 8% av delegaterna. En direkt proportionerlig mandatfördelning skulle således kunna marginalisera en stor majoritet länder och anses därför inte vara demokratiskt rimligt. Istället rekommenderar vi en mandatfördelning som är fastställd enligt principen om degressiv proportionalitet, där mindre länder har en något större representation i förhållande till sin befolkningsstorlek. Enligt föreslagna modeller av detta slag skulle kinesiska delegater ha en andel av mandaten som ligger mellan 3 och 10 procent och indiska delegater mellan 2.8 och 9 procent. Det ska dock påpekas att delegaterna i slutändan skulle rösta individuellt och inte i nationella block.

44) Hur många mandat skulle länderna X, Y och Z få?
Den exakta fördelningen av mandat skulle bestämmas i internationella förhandlingar om den parlamentariska församlingens upprättande. Det är således spekulativt att säga hur många mandat som skulle tillfalla ett visst land. Det ska dock påpekas att mandaten inte skulle vara kontrollerade av regeringar utan av individuella oberoende delegater. Kommittéen för ett demokratiskt FN har utvecklat olika modeller som innehåller tal för alla FN:s medlemsstater. Se vidare skriften “The Composition of a Parliamentary Assembly at the United Nations” på www.kdun.org/95/.

Om vem som stöder förslaget och om den internationella kampanjen

45) Vem stöder förslaget att upprätta en parlamentarisk församling inom FN?
Nära 1000 parlamentariker med bred politiisk spännvidd såväl som ett stort antal NGOs och föreningar, ledande akademiker, tidigare FNtjänstemän och nobelpristagare från hela världen har uttryckt sitt stöd för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN. Europaparlamentet har upprepade gånger antagit resolutioner till stöd för förslaget. Likaså har det panafrikanska parlamentet, det latinamerikanska parlamentet och Europarådets parlamentariska församling uttryckt sitt stöd för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN.

46) Vad är den internationella kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN?
Den internationella kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN lanserades 2007. Kampanjen är ett informellt nätverk som samordnar det arbete som görs för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN. De som medverkar i kampanjen är parlamentariker, representanter från NGOs, akademiker, nationella samordnare och andra individuella aktörer. Supportrarna kommer regelbundet samman för konferenser och utvecklar gemensamma riktlinjer för kampanjen. Det internationella sekreteriatet sköts av Kommittéen för ett demokratiskt FN, en NGO med säte i Tyskland.

47) I vilken utsträckning har förslaget om en parlamentarisk församling inom FN stöd i den allmänna opinionen?
2005 utförde opinionsmätningsinstitutet GlobeScan en opinionsmätning i 18 länder. Bland annat undersökte GlobeScan i vilken utsträckning de svarande stödde förslaget att skapa “ett nytt FN-parlament som skulle ha samma makt som FN:s generalförsamling.” I alla 18 länder fanns det en majoritet som stödde detta förslag. Medelvärdet internationellt låg på 63%. Undersökningen gjordes i Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Chile, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Mexiko, Filippinerna, Polen, Ryssland, Sydkorea, Turkiet, Storbritannien och USA.

48) När kommer FN:s parlamentariska församling upprättas?
Teoretiskt skulle den parlamentariska församlingens stadgar kunna förhandlas fram och antas inom några år. Upprättandet av den Internationella brottmålsdomstolen (ICC), från det att internationella förhandlingar påbörjades 1995 till det att dess stadgar trädde i kraft 2002 tjänar som ett exempel på hur en internationell institution kan skapas relativt snabbt. Skapandet av FN:s råd för mänskliga rättigheter, som är ett underorgan till FN:s generalförsamling såsom det också är tänkt att den parlamentariska församlingen kunde vara, skedde på mindre än två år. När väl ärendet har tagits upp av Förenta Natinoerna så kan upprättandet av den parlamentariska församlingen ske på lika kort tid.

49) Vad är nästa milstolpe i processen att upprätta en parlamentarisk församling inom FN?
Nästa viktiga milstolpe är att övertyga regeringar om fördelarna med en parlamentarisk församling inom FN. Målet är att en grupp likasinnade regeringar för fram frågan i Förenta Nationerna och förmår FN:s generalförsamling att fatta ett beslut om att lansera en formell utredning, att starta förhandlingar om stadgar och börja förberedelserna av församlingens upprättande.

50) När kom idén om ett världsparlament till?
Ett internationellt parlament som är direktvalt av folket föreslogs för första gången 1793 i samband med den franska revolutionen. Idén diskuterades ofta från slutet av 1800-talet och i samband med upprättandet av Nationernas Förbund 1919.