FN-experter stöder upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN

Sex nuvarande FN-experter, utsedda av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve, har de senaste veckorna uttryckt stöd för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA).

Enligt Maina Kiai från Kenya, FN:s särskilda rapportör om mötes- och föreningsfrihet, är det “en svaghet hos Förenta Nationerna att dess medlemsstater endast är representerade genom sina exekutiva grenar. Att involvera ytterligare aktörer såsom parlamentariker och civilsamhälle är avgörande för att FN ska kunna demokratiseras.”

FN:s särskilde rapportör om religionsfrihet, Heiner Bielefeldt från Tyskland, påminde om att ett syfte med FN är att skapa ett “inkluderande utrymme för aktivt engagemang med civilsamhälle och med många olika intressenter.” Med tanke på det “stora värdet av det gränsöverskridande arbete som parlamentariker runt om i världen gör för att främja religionsfrihet” som han har bevittnat, så menade Bielefeldt att han tror “på den stora potential som en parlamentarisk församling inom FN skulle ha för att stärka FN-systemet.”

FN:s särskilda rapportör om rätten till mat, Hilal Elver, en av många nuvarande och tidigare FN-relaterade tjänstemän, rapportörer och chefer som vill att det upprättas en parlamentarisk församling inom FN. Bild: UN Multimedia

FN:s särskilda rapportör om rätten till mat, Hilal Elver från Turkiet, sa att “795 miljoner världsmedborgare lider av kronisk hunger. En vald parlamentarisk församling inom FN skulle kunna vara ett medel för att ge dessa allra mest sårbara medlemmar av vårt globala samhälle en starkare röst så att de strukturella internationella orsaker som ligger till grund för deras lidande kan bemötas på ett mer adekvat sätt.”

2013 rekommenderade FN:s särskilda rapportör om främjandet av en rättvis och demokratisk internationell ordning, Alfred de Zayas, FN att initiera ett studium om hur en global parlamentarisk församling “skulle kunna främja genuin delaktighet”.

Nyligen bekräftade de Zayas sitt stöd för förslaget och underströk att “en parlamentarisk församling är nödvändig för att främja en internationell ordning som är mer demokratisk och rättvis. Transparens, ansvarighet och lagstyre kommer stärkas när folket har en större delaktighet i beslutsfattandet.”

Därutöver har den internationella appellen för UNPA nyligen skrivits under av Victoria Tauli-Corpuz, FN:s särskilda rapportör om ursprungsfolkens rättigheter, och av François Crépeau, FN:s särskilde rapportör om migranters mänskliga rättigheter.

Andra exempel på framträdande personer med FN-koppling som stöder UNPA-kampanjens upprop är tidigare generalsekreteraren Boutros Boutros-Ghali, tidigare undergeneralsekreterarna Ibrahim Gambari, Shashi Tharoor, Brian Urquhart och Heitor Gurgulino de Souza, tidigare biträdande generalsekreteraren och Sloveniens tidigare president Danilo Türk, tidigare biträdande generalsekreteraren Anders Wijkman, tidigare befälhavaren för FN:s mission i Rwanda Roméo Dallaire, FN:s tidigare särskilda rapportörer om rätten till mat Olivier de Schutter och Jean Ziegler, de tidigare rapportörerna om tortyr Theo van Boven och Manfred Nowak, och tidigare generaldirektören för UNESCO Federico Mayor.

Toppbilden föreställer Rådet för mänskliga rättigheter under sin 24:e session, Geneve, 25 september 2013. Bild: Jean-Marc Ferré

Denna artikel är en översättning, läs originalet på UNPA-kampanjens hemsida