Kategoriarkiv: Nyheter

Kommer framtidens vänster ta kamp för global demokrati?

Två svenska böcker från “vänster”, som båda lyfter visionen om global demokrati och ett världsparlament, har publicerats under hösten.

Bildresultat för om inte vi, vem

Jens Holms bok ”Om inte vi, vem?”

Jens Holm är riksdagsledamot och talesperson i miljö- och klimatfrågor för Vänsterpartiet. Han har tidigare även varit europaparlamentariker. I sin bok Om inte vi, vem? – Politiken som räddar klimatet och förändrar vänstern (Sjösala förlag, 2017) diskuterar Holm hoten mot jordens klimat och de politiska lösningar som han menar måste till för att hantera klimatförändringarnas destruktiva konsekvenser. Den stora boven i klimatförändringarnas drama ser Holm inte så oväntat i “marknadsfundamentalismen”, en oreglerad världshandel och en global kapitalism som ges företräde framför jordens miljö, demokratins principer och rättvisa levnadsvillkor för människor och djur. För att komma till rätta med klimatutmaningarna behöver politiken därför hantera den globala marknadens avsaknad av regler och demokratiska styrelseformer:

“Den röda tråden är reglering av det som är skadligt, gemensamt ägande, tydliga spelregler för det som är privat, kraftigt ökade investeringar och en utökning av demokratin.” (s11)

Förutom många exempel på den oreglerade handelns negativa påverkan på klimat och miljö, och konkreta förslag på investeringar och politiska lösningar för ett hållbart samhälle, innehåller Holms bok även en mängd intressanta referenser och minnesanteckningar. Boken innehåller också flera delar som det kan finnas anledning att problematisera, bland annat den väl negativa bilden av EU, och ett för klimatet knappast gagneligt utträdeskrav ur unionen från Vänsterpartiets sida. Men av större intresse än EU:s vara eller icke är i detta sammanhang den vision om global demokrati som åtminstone glimtvis lyfts i boken, inte minst i avsnittet “Klarar demokratin av klimatutmaningen?” (s274-287) I och med att ickedemokratiska globala aktörer som Kina får allt större klimatpolitiskt inflytande, och att ekonomins globalisering ger den nationella demokratin allt mindre makt, uttrycks allt starkare tvivel på om demokratin verkligen kommer kunna ge svaren på klimatförändringarna och våra andra globala ödesutmaningar. Men Holm menar att det är helt fel slutsats: “Att överge demokratin är förstås inget alternativ. Jag tror istället på att stärka demokratin som en väg ur dilemmat.” (s279) Vi ska “inte gå den kinesiska vägen. Tvärtom. Demokratin ska utsträckas över fler områden.” (s281) Holm tänker i första hand på ekonomin, men eftersom ekonomin nu till avgörande del är global, så ligger tanken på global demokrati oundvikligt nära. Många av de avgörande ekonomiska såväl som klimatpolitiska besluten kommer behöva fattas globalt och i våra internationella organisationer. För att demokratisera dessa beslutsprocesser behöver därför globala demokratiska institutioner upprättas. Alternativet är att låta ickedemokratiska krafter bibehålla och stärka sitt grepp om den globala ekonomin.  Så här skriver Holm:

”Min långsiktiga vision är skapandet av ett världsparlament. Istället för att makten ligger i händerna på ett fåtal ministrar som bakom lyckta dörrar ska besluta över världens ödesfrågor vill jag att mer av inflytandet ska finnas i en direktvald parlamentarisk församling som kan vara ett komplement (som en andra kammare) till FN:s generalförsamling.”

Genom upprättandet och det gradvisa utvecklandet av ett demokratiskt FN-parlament kan förutsättningar skapas för en demokratisk kontroll över och hållbar reglering av den globala marknaden och handeln. Så kan, om inte klimatet räddas, så i alla fall de destruktiva konsekvenserna av klimatförändringarna mildras avsevärt. Och så kan också vänstern förändras. Den vänster som traditionellt ofta varit mer intresserad av industriell utveckling och arbetsrätt än av miljö och klimat skulle inte bara få ett tydligare miljöperspektiv med den politik som Holm vill driva. En vänster som historiskt tidvis varit minst sagt vag i sitt ställningstagande för demokratin, och som historiskt många gånger visat större intresse för nationell än för global jämlikhet, skulle genom att driva på för global demokrati tydligt visa att man nu tar demokratins universella rättigheter och ansvar på största allvar. En sådan förändrad vänster skulle mycket väl kunna bli den progressiva kraft som visar vägen till lösningarna på vår tids globala ödesutmaningar. Det för oss in på den andra boken.

Den tredje vänstern – För en global frihetlig socialism (Bokförlaget Korpen, 2017) är författad av Johan Lönnroth, Jimmy Sand och Ann-Marie Ljungberg. Lönnroth är tidigare riksdagsledamot (1991-2003) och vice partiordförande (1993-2003) för Vänsterpartiet. Sand är frilansskribent och fritidspolitiker för Socialdemokraterna. Ljungberg, som även hon är socialdemokrat, är författare med fokus på feministiska perspektiv.

Bildresultat för tredje vänstern andra vänstern

Lönnroth, Sand & Ljungberg: ”Den tredje vänstern”.

Vad betyder den “tredje vänstern”? För att förenkla: Den första vänstern var den rörelse av liberaler och socialister som under 1800-talet och det tidiga 1900-talet tillsammans, i opposition mot konservativa och nationalistiska idelogier och partier, drev på för demokratiska frihetliga reformer i Sverige och i andra europeiska länder. Den andra vänstern var arbetarrörelsen som genom pragmatisk reformism, ofta i regeringsställning, byggde de nationella välfärdssamhällena, såsom det svenska folkhemmet, från 1920-tal framåt, med sin starkaste period från 2:a världskrigets slut fram till oljekrisen 1973. Det viktigaste svaret på vad den tredje vänstern kan vara hittar vi framförallt i bokens 7:e och sista kapitel “Att bygga global demokrati”. I sammanfattning: Den tredje vänstern vill i vårt nu globaliserade samhälle kombinera det bästa från den första och den andra vänstern: ett tydligt och radikalt ställningstagande för den liberala demokratins principer och styrelseformer, kombinerat med ett globalt politiskt program för fred och nedrustning, rättvisa och jämlikhet, och ekologisk hållbarhet.

Liksom Holm lyfter även Lönnroth, Sand och Ljungberg det som en rörelse för global demokrati bör se som nyckelreformen: upprättandet och utvecklandet av ett världsparlament (se t.ex. s269). Parlamentet är demokratins hjärta. Det är inte tillräckligt, men helt nödvändigt för att bygga demokrati. Det demokratiska parlamentet var förmodligen den första vänsterns huvudfråga, och det demokratiska parlamentet var förmodligen den andra vänsterns viktigaste plattform och verktyg. Lika central som riksdagen har varit i bygget av svensk demokrati och välfärd, skulle ett världsparlament vara i den globala demokratins bygge. Ett första steg på vägen kan vara att upprätta en parlamentarisk församling inom FN (UNPA). Ett första steg i en global “representationsreform”, motsvarande den som liberaler 1865-1866 drev igenom av den gamla och då hopplöst förlegade ståndsriksdagen.

Nätverket Global demokrati är partipolitiskt obundet, och är ingen “vänster”-rörelse. Men vårt globala samhälle är nu i akut behov av en stark och bred rörelse som utifrån demokratiska principer vill verka för global fred, rättvisa och hållbarhet. Framtidens vänster skulle kunna vara en del av och visa vägen för en sådan rörelse för global demokrati. Men då behöver den traditionella vänstern (precis som de andra traditionella politiska partierna och ideologierna) lyfta blicken ovanför en hittills alltför snäv nationell horisont, och ta steget in i den framtidspolitik som ställer alla människors lika rättigheter och ansvar för varandra och för denna enda beboeliga planet framför kortsiktiga nationella sär- och egenintressen. De två ovan nämnda böckerna visar riktningen för en sådan framtidens vänster.

Toppbilden: Scen utanför Riddarhuset i Stockholm 7 december 1865. Originalteckning av Konrad. Litografi i Illustrerad Tidning, nr 50 den 16 december 1865.

Kommer 2018: A World Parliament – Governance and Democracy in the 21st Century

Våren 2017 publicerades boken Das demokratische Weltparlament – Eine kosmopolitische Vision, skriven av UNPA-kampanjens globale samordnare Andreas Bummel och europaparlamentarikern Jo Leinen.

Boken går i 28 kapitel, fördelade på tre huvuddelar, igenom världsparlamentets idéhistoria (del 1, kapitel 1-9), varför ett världsparlament behövs för att möta våra största globala utmaningar (del 2, kapitel 10-25), och hur visionen om ett världsparlament kan realiseras (del 3, kapitel 26-28).

Skriften är full av referenser till historiens viktigaste företrädare för det kosmopolitiska tänkandet och till de mest aktuella diskussionerna om den globala politikens utmaningar, och jag känner inte till någon annan bok som på ett så genomgående och övertygande sätt argumenterar för den globala demokratins nödvändighet och möjlighet. Snart kommer den engelska utgåvan, missa inte den. Läs mer och anmäl intresse här.

Dominikanska republiken: Deputeradekammarens utskott för utrikesfrågor stöder en parlamentarisk församling inom FN

Utskottets stöd för den internationella kampanjen för en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna tillkännagavs av dess ordförande, Victor Suárez Díaz, på Twitter.

Ledamot Victor Suárez talar i parlamentet

(Detta inlägg är en översättning av en nyhetsartikel från UNPA-kampanjen, som publicerades på kampanjens hemsida den 29 augusti 2017)

Den 14 augusti tillkännagav Victor Suárez Díaz, ordförande för utskottet för utrikesfrågor och internationellt samarbete i Dominikanska republikens deputeradekammare, att utskottet stöder kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN (UNPA-kampanjen).

Inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN förs fram som ett sätt att ge valda representanter en formell roll i FN och att öka världsorganisationens demokratiska karaktär. Församlingen är tänkt att fungera som ett kompletterande organ, som representerar världsmedborgarna och inte regeringarna.

”Som ordförande för utskottet för utrikesfrågor och internationellt samarbete tror jag att vi behöver använda vårt mandat från kongressen till att lyfta förslag som skulle ge världsmedborgarna en röst och som skulle vara till gagn för våra folk. Därför förbinder jag mig att föra fram kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN, såväl på den globala nivån som från vår region i Karibien”, sa Suárez, som är medlem i regeringspartiet PLD.

Utskottet planerar att lägga fram en stödjande resolution till deputeradekammarens plenumförsamling. Det stöd som Suárez har gett uttryck för välkomnas av UNPA-kampanjen.

”Detta initiativ från deputeradekammarens utrikesutskott i Dominikanska republiken för kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN innebär ett viktigt steg mot en demokratisering av FN och av hela den globala styrningens system”, sa Fernando Iglesias, ledamot i UNPA-kampanjens styrkommitté och ordförande i världsfederalisternas (World Federalist Movement) råd.

”Efter liknande resolutioner som har antagits av det Latinamerikanska parlamentet, av Mercosurs parlament, och av de båda kamrarna i Argentinas parlament, skulle den Dominikanska republikens parlament kunna bli nästa parlament i den latinamerikanska och karibiska regionen som stöder detta initiativ att ge en verklig röst åt världsmedborgarna. Det globala syd, där de flesta bor, vill ha mer transparens, ansvarighet och demokrati på den internationella och globala nivån”, tillade den argentinske politikern.

Kampanjens internationella appell för en UNPA stöds över partigränser av mer än 1500 sittande och tidigare parlamentsledamöter från mer än 120 länder, av dessa kommer fler än 20 från Dominikanska republiken.

Nyligen hölls ett seminarium (länken leder till en rapport från seminariet skriven på engelska) om UNPA vid universitetet Autónoma i Santo Domingo.

Toppbilden: Dominikanska republikens deputeradekammare

Kampanj för en parlamentarisk församling inom FN stöds nu av över 1500 sittande och tidigare lagstiftare från mer än 120 länder

(Detta inlägg är en översättning av en nyhetsartikel från UNPA-kampanjen, som publicerades på kampanjens hemsida den 7 augusti 2017)

Den internationella kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN (United Nations Parliamentary Assembly, UNPA) stöds nu över partigränser av mer än 1500 sittande och tidigare parlamentariker från mer än 120 länder.

Tänkbar logga för UNPA

Kampanjens appell för inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN uppmanar till att “demokratiskt deltagande och representation på den globala nivån gradvis genomförs” och fastslår att “för att värna det internationella samarbetet, säkra och sprida FN:s legitimitet och stärka dess möjlighet att agera, måste människor inkluderas i FN:s aktiviteter och dess internationella organisationer på ett mer direkt och effektivt sätt.”

“Detta är en viktig milstolpe”, enligt Andreas Bummel, kampanjens globala samordnare. “Att en så bred grupp av parlamentariker från världens alla regioner vill se en parlamentarisk församling inom FN visar än en gång att det är hög tid för Förenta Nationerna att överväga detta projekt”, underströk han.

“När det kommer till att demokratisera världsorgnisationen och det globala samarbetet så är det inte längre möjligt att ignorera förslaget om en parlamentarisk församling inom FN. Detta är en framgång för kampanjen och för de många parlamentariker vars stöd kampanjen har förmått att mobilisera”, kommenterade Jo Leinen, europaparlamentariker och medordförande i kampanjens parlamentariska rådgivande grupp.

Nomsa Tarabella-Marchesi från Sydafrikas Nationalförsamling blev den 1500:e parlamentsledamoten att skriva under UNPA-kampanjens appell

Den 1500:e lagstiftaren som skrev under appellen för UNPA blev Nomsa Tarabella-Marchesi från Sydafrika. “FN skulle vinna mycket på att involvera valda företrädare i sina överläggningar. Det är ju faktiskt många gånger de som behövs för att implementera FN-beslut på den nationella nivån, särskilt när det gäller Agenda 2030. En parlamentarisk församling inom FN skulle även skapa demokratisk överblick över FN:s arbete, inklusive att spela en meningsfull roll gentemot Säkerhetsrådet. Detta ytterligare skikt av ansvarsskyldighet skulle stärka världsorganisationens demokratiska karaktär”, sa Tarabella-Marchesi.

Den svenska europaparlamentarikern Soraya Post, som nyligen gav sitt stöd åt en UNPA-motion i Europaparlamentet, sa att “som världens folk måste vi kunna få direkt inflytande i FN:s politiska agenda och dess implementering. Det är en fråga om våra mänskliga rättigheter och deras fulla förverkligande.”

Bland de lagstiftare som har skrivit under appellen återfinns bland annat Panafrikanska parlamentets ordförande Roger Nkodo Dang från Kamerun, och ordförandena för de parlamentariska kommittéerna för utrikesfrågor i Belgien och Indien, Dirk van der Maelen respektive Shashi Tharoor.

Många av de lagstiftare som har skrivit under appellen innehar idag viktiga exekutiva positioner. Bland dem återfinns Tysklands utrikesminister Sigmar Gabriel, EU:s kommissionär för det digitala området Mariya Gabriel från Bulgarien, Irlands president Michael D. Higgins, Sveriges minister för internationellt utvecklingsarbete Isabella Lövin, EU:s utrikesminister och vice ordförande i Kommissionen Federica Mogherini, Argentinas vicepresident Gabriela Michetti, och Kanadas premiärminister Justin Trudeau.

Det högsta antalet sittande parlamentsledamöter som stöder kampanjen kommer från Tyskland, med mer än 100, följt av Kanada med över 50 och Sverige med mer än 40. Andra länder med mer än 10 sittande parlamentariker inkluderar Argentina, Belgien, Danmark, Dominikanska republiken, Indien, Italien, Schweiz, Spanien, Sydafrika och Österrike. Mer än 50 europaparlamentariker finns också på listan.

Upprättandet av en UNPA har fått stöd av bland annat Euorpaparlamentet, Latinamerikanska parlamentet och Panafrikanska parlamentet.

Utöver parlamentsledamöter har även ett stort antal FN-arbetare, framträdande akademiker, kulturella innovatörer, företrädare för civilsamhällets organisationer och många hängivna medborgare från alla möjliga livssituationer uttryckt stöd för UNPA-kampanjen.

Gör det du också!

Hela listan med supporters
Sittande parlamentariker
Tidigare parlamentariker

Toppbilden: FN:s högkvarter i New York, foto Fernanda LeMarie, Wikipedia

Europarlamentet uppmanar EU att främja en debatt om “upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN”

(Detta inlägg är en översättning av en nyhetsartikel från UNPA-kampanjen, som publicerades på kampanjens hemsida den 6 juli 2017.)

I en resolution som antogs 5 juli 2017, angående EU:s riktlinjer inför FN:s generalförsamlings kommande mötessession med start i september, har Europaparlamentet uppmanat Europeiska unionens råd att främja en debatt kring “frågan om att upprätta en parlamentarisk församling inom FN” (UNPA).

Resolutionen, som formellt kommer lämnas över till Rådet av Europaparlamentets talman Antonio Tajani, tillägger att frågan om UNPA bör diskuteras “utifrån perspektivet att stärka den demokratiska profilen och den interna demokratiska processen” inom Förenta Nationerna och “att låta det globala civilsamhället involveras direkt i den beslutsfattande processen”.

EU-parlamentarikern Jo Leinen under plenum-debatten 4 juli. (Bild: EP)

Europaparlamentarikern Jo Leinen (S&D), som hade tagit initiativet till att denna rekommendation om UNPA inkluderades i resolutionen, sa att “detta års rekommendationer till FN:s 72:a mötessession i generalförsamlingen inkluderar åter igen en uppmaning till Rådet att främja idén om en parlamentarisk församling inom FN. G20-mötet i Hamburg visar tydligt att det inte finns någon fungerande världsordning. Medan 20 länder fattar beslut så är FN:s 175 medlemsstater exkluderade. Detta är inte hållbart. Genom upprättandet av en parlamentarisk församling skulle representanter valda av medborgarna ges en verklig röst i det globala systemet.”

“Internationella organisationer borde vara föremål för allmänhetens översyn och inte för dunkel och hemlig diplomati. Jag stöder upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN-systemet för att skapa möjligheter till starkare delaktighet för allmänheten i Förenta Nationernas aktiviteter”, sa Elmar Brok (EPP), ledamot i Europaparlamentet, och tidigare under många år ordförande för parlamentets utskott för utrikesfrågor samt ordförande för Europafederalisterna.

EU-parlamentarikern Andrey Kovatchev introducerar resolutionen i Plenum. (Bild: EP)

Rapportören med ansvar för resolutionen, Europaparlamentarikern Andrey Kovatchev, förklarade att “det finns ett ökande behov av transparens och demokratiskt ansvar. Jag tror att det är ett steg i rätt riktning att uppmuntra en debatt kring frågan om upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN.” Han tillade att “Förenta Nationerna borde överväga alla till buds stående möjligheter för att stärka den demokratiska legitimiteten och att återfå folkets tillit. Det internationella samfundet och civilsamhället borde tillsammans ta fram ett alternativ till det nuvarande handlingsförlamade FN-systemet. Dessutom skulle en sådan debatt ytterligare stärka det globala civilsamhället och främja allmänhetens engagemang.”

Förra året yttrade Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och vice ordförande i Europeiska kommissionen, att UNPA “skulle kunna vara ett mycket användbart verktyg.” Före det att hon fick sina nuvarande uppdrag uttryckte hon stöd för UNPA-kampanjen i sin roll som italiensk parlamentariker. I dagsläget har cirka 1500 sittande och tidigare parlamentariker uttryckt stöd för UNPA-förslaget.

UNPA-kampanjens globala samordnare, Andreas Bummel, välkomnar Europaparlamentets uppmaning till Rådet. I maj stod kampanjen värd för ett informellt möte i New York om UNPA, i samarbete med Kanadas FN-delegation, ett möte som samlade experter från civilsamhället och företrädare från 12 regeringar.

“Genom denna resolution har Europaparlamentet, såsom EU-medborgarnas representativa organ, klargjort att det stöder en seriös debatt om denna fråga och att det skulle vilja se att EU:s regeringar spelar en aktiv roll för att lyfta denna sak i samband med FN:s generalförsamlings kommande session”, sa Andreas Bummel.

Europaparlamentets stöd för ett UNPA går lång tid tillbaka. En första resolution i ämnet antogs 1994.

Toppbilden: Europaparlamentets plenumsal. Bild från Europaparlamentets arkiv.

Edward Snowden nominerad till Nobels fredspris

10 svenska riksdagsledamöter har nominerat visselblåsaren Edward Snowden till Nobels fredspris 2017. Snowden blev känd för världen sommaren 2013 efter att ha avslöjat att USA bedriver mycket omfattande övervakningsverksamhet över hela jorden, hemliga uppgifter som han kommit över under sin tid som anställd på USA:s nationella säkerhetsmyndighet NSA (National Security Agency). Snart efter avslöjandena flydde den då nyss 30 år fyllda Snowden till Ryssland där han sedan dess lever i landsflykt och på hemlig ort eftersom han riskerar mycket stränga straff om han skulle hamna inför rätta i USA. Till exempel har Michael T. Flynn, som nyligen utsetts av Donald Trump till att leda USA:s säkerhetspolitiska råd och att vara presidentens säkerhetspolitiske rådgivare, sagt att Snowden bör ställas inför rätta för landsförräderi och dömas till döden.

I sin nominering lyfter riksdagsledamöterna  indirekt den stora obalans som råder mellan en global övervaknings- och underrättelsetjänst som kan verka långt bortom de nationella demokratiska institutionernas och lagarnas räckvidd. Bland annat skriver de:

Snowden insisted that it must be up to an informed global citizenry to decide whether they wish to live in a world in which they are constantly monitored by the United States military. With courage and careful judgment, he initiated a global debate about surveillance systems that operate beyond democratic control and the rule of law.

Edward Joseph Snowden Foto: Wikipedia

Förmodligen kommer den globala övervakningsverksamheten, oavsett den bedrivs av USA eller av andra aktörer, att fortsätta öka i takt med globaliseringen och i takt med ett allt mer högintensivt globalt informationsflöde, framför allt på internet. Om världsmedborgarna ska kunna få en rimlig nivå av insyn i det globala underrättelsearbetet, och om vi som mänsklighet ska kunna bringa dessa verksamheter under någon sorts ”demokratisk kontroll och lagstyre” behöver vi därför utveckla regelverk och demokratiska institutioner på global nivå. Det kommer aldrig de nationella eller regionala institutionerna kunna räcka till för.

Snowdens uppoffringar för att upplysa mänskligheten om de globala övervakningsverksamheterna förtjänar att prisas snarare än att straffas. Just nu ser det mörkt ut, både för Snowdens möjligheter att en dag kunna återvända till USA, och för de liberala värderingar som verkar för öppenhet och frihet. Men, vem vet? Kanske vindarna snart vänder igen, och kanske Snowden en dag faktiskt får ta emot Nobels fredspris som tack för att han stod upp för den frihet vi alla lever av.

Toppbilden: Från National Security Operations Center (NASOC), en del av NSA:s organisation. Foto: Wikipedia

Kommer Tysklands nye utrikesminister lyfta förslag om FN-parlament?

De tyska socialdemokraternas partiledare Sigmar Gabriel har ersatt Frank-Walter Steinmeier på posten som Tysklands utrikesminister. Ny partiledare blir istället den förre talmannen för Europaparlamentet Martin Schulz som anses ha större möjligheter att utmana den svårslagna Angela Merkel i det stundande valet till det tyska parlamentet (Förbundsdagen) i september i år. Både Martin Schulz och Sigmar Gabriel har uttryckt stöd för Kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling (UNPA-kampanjen) och Gabriel sa i ett utlåtande förra året:

Sigmar Gabriel 2015 (cropped).jpg

Tysklands nye utrikesminister Sigmar Gabriel. Foto: Wikipedia

”Förenta Nationernas auktoritet är tyvärr ofta otillräcklig. Därför behöver vi gemensamt sträva efter att förändra detta och göra FN mer effektivt, transparent och demokratiskt, genom en reformering av organisationens strukturer och beslutsprocesser. Detta är utgångspunkten för Kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA-kampanjen), som visar på viktiga perspektiv på vägen till skapandet av ett världsparlament, och som jag är mycket glad över att stödja sedan 2007.”

Kan man tänka sig att den nye utrikesministern använder sin position till att lyfta UNPA-förslaget på något sätt? Ja, men med tanke på den knappa tiden fram till valet så får nog chanserna ändå bedömas som små. Särskilt om man betänker att en fråga av denna tyngd också måste hinna förankras hos det andra partiet i den tyska koalitionsregeringen, Angela Merkels CDU. Å andra sidan har förslaget redan ett brett stöd hos flera ledande företrädare från både Socialdemokraterna och CDU, liksom från Die Grüne, Miljöpartiets tyska systerparti. I en gemensam motion i höstas, från företrädare från de båda regeringspartierna, uppmanade Förbundsdagen den tyska regeringen att verka för ett demokratiserat FN, samt att i det sammanhanget särskilt överväga UNPA-förslaget. Så varför inte ge det ett försök nu under våren, Sigmar Gabriel? Vem vet om eller när chansen kommer igen?

 

Socialdemokraterna i Stenungsund motionerar för ett FN-parlament

Inför den kommande S-kongressen i Göteborg, 8-12 april 2017, har socialdemokraterna i Stenungsund skickat in en motion som uppmanar kongressen att uttrycka stöd för ”UNPA-kampanjens förslag att det upprättas och gradvis utvecklas ett demokratiskt FN-parlament.”

Motionen tar sin utgångspunkt i vad som sägs vara en socialdemokratisk vision för en ”rättvis, fredlig och hållbar värld. En värld där varje människas okränkbara värde och rättigheter värnas solidariskt genom allas vårt ömsesidiga ansvar för varandra, över hela jorden.”

Motionen hänvisar vidare bland annat till FN:s oberoende demokrati-rapportör, Alfred de Zayas, som i sin rapport från 2013 har lyft UNPA-förslaget som ett viktigt och pragmatiskt steg för ett mer demokratiskt FN.

Motionen bygger även vidare på det socialdemokratiska partiprogram som antogs på kongressen 2013 och som tar tydlig ställning för en global demokratisk samhällsgemenskap med ett demokratiserat FN som hörnsten.

Avslutningsvis sammanfattar motionärerna sin vision och sin förhoppning om kongressens stöd:

”Socialdemokraterna i Stenungsund vill bidra till att stärka demokratin i världen och Förenta Nationernas möjligheter att bygga en rättvis, fredlig och hållbar värld. Därför har vi beslutat oss för att stödja rörelsen för global demokrati och för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN. Vi uppmanar den socialdemokratiska partikongressen att göra detsamma!”

Här kan du läsa motionen i sin helhet.

Vi i nätverket Global demokrati välkomnar och lyckönskar förstås denna motion. Vi passar samtidigt på att uppmana alla som ska delta i kongressen eller som är engagerade på annat sätt inom Socialdemokraterna att försöka hjälpa till med att bygga stöd för denna sak.

Toppbilden: Svenska Socialdemokratiska arbetarepartis kongress i Stockholm 1920, Fotograf: okänd. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

FN-experter stöder upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN

Sex nuvarande FN-experter, utsedda av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve, har de senaste veckorna uttryckt stöd för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA).

Enligt Maina Kiai från Kenya, FN:s särskilda rapportör om mötes- och föreningsfrihet, är det “en svaghet hos Förenta Nationerna att dess medlemsstater endast är representerade genom sina exekutiva grenar. Att involvera ytterligare aktörer såsom parlamentariker och civilsamhälle är avgörande för att FN ska kunna demokratiseras.”

FN:s särskilde rapportör om religionsfrihet, Heiner Bielefeldt från Tyskland, påminde om att ett syfte med FN är att skapa ett “inkluderande utrymme för aktivt engagemang med civilsamhälle och med många olika intressenter.” Med tanke på det “stora värdet av det gränsöverskridande arbete som parlamentariker runt om i världen gör för att främja religionsfrihet” som han har bevittnat, så menade Bielefeldt att han tror “på den stora potential som en parlamentarisk församling inom FN skulle ha för att stärka FN-systemet.”

FN:s särskilda rapportör om rätten till mat, Hilal Elver, en av många nuvarande och tidigare FN-relaterade tjänstemän, rapportörer och chefer som vill att det upprättas en parlamentarisk församling inom FN. Bild: UN Multimedia

FN:s särskilda rapportör om rätten till mat, Hilal Elver från Turkiet, sa att “795 miljoner världsmedborgare lider av kronisk hunger. En vald parlamentarisk församling inom FN skulle kunna vara ett medel för att ge dessa allra mest sårbara medlemmar av vårt globala samhälle en starkare röst så att de strukturella internationella orsaker som ligger till grund för deras lidande kan bemötas på ett mer adekvat sätt.”

2013 rekommenderade FN:s särskilda rapportör om främjandet av en rättvis och demokratisk internationell ordning, Alfred de Zayas, FN att initiera ett studium om hur en global parlamentarisk församling “skulle kunna främja genuin delaktighet”.

Nyligen bekräftade de Zayas sitt stöd för förslaget och underströk att “en parlamentarisk församling är nödvändig för att främja en internationell ordning som är mer demokratisk och rättvis. Transparens, ansvarighet och lagstyre kommer stärkas när folket har en större delaktighet i beslutsfattandet.”

Därutöver har den internationella appellen för UNPA nyligen skrivits under av Victoria Tauli-Corpuz, FN:s särskilda rapportör om ursprungsfolkens rättigheter, och av François Crépeau, FN:s särskilde rapportör om migranters mänskliga rättigheter.

Andra exempel på framträdande personer med FN-koppling som stöder UNPA-kampanjens upprop är tidigare generalsekreteraren Boutros Boutros-Ghali, tidigare undergeneralsekreterarna Ibrahim Gambari, Shashi Tharoor, Brian Urquhart och Heitor Gurgulino de Souza, tidigare biträdande generalsekreteraren och Sloveniens tidigare president Danilo Türk, tidigare biträdande generalsekreteraren Anders Wijkman, tidigare befälhavaren för FN:s mission i Rwanda Roméo Dallaire, FN:s tidigare särskilda rapportörer om rätten till mat Olivier de Schutter och Jean Ziegler, de tidigare rapportörerna om tortyr Theo van Boven och Manfred Nowak, och tidigare generaldirektören för UNESCO Federico Mayor.

Toppbilden föreställer Rådet för mänskliga rättigheter under sin 24:e session, Geneve, 25 september 2013. Bild: Jean-Marc Ferré

Denna artikel är en översättning, läs originalet på UNPA-kampanjens hemsida

LUF:s utrikespolitiska arbetsgrupp: ”Demokratisera FN med ett Världsparlament!”

Liberala Ungdomsförbundets (LUF) utrikespolitiska arbetsgrupp har tagit fram en rapport som vill ge förslag på hur vi som världssamfund kan möta de globala utmaningar som vi nu står inför. Rapportens utgångspunkt är att Förenta Nationerna fortsatt är en viktig organisation för världens länder och människor, men att FN nu är i stort och akut behov av att reformeras i mer demokratisk riktning:

FN har allt sedan grundandet fyllt en viktig funktion i att reglera och underlätta relationerna mellan världens länder och förenkla humanitära insatser. Dock har FN ofta använts som ett  politiskt verktyg för diktaturer. FN måste reformeras, och dess beslutsprocesser bli mer demokratiska och präglas av större öppenhet, insyn och effektivitet. (från LUF:s handlingsprogram, avsnittet ”Demokrati i världen”)

Nyckeln till ett mer demokratiskt FN, eller ett mer demokratiskt världssamfund över huvud taget, ligger i upprättandet av ett världsparlament som företräder och kanaliserar den enskilda människans och den samlade mänsklighetens röst. Ett sådant parlament skulle för första gången i världshistorien innebära att alla människor fick ett gemensamt politiskt verktyg för att hantera de utmaningar som hela världen delar:

Vår vision är att ett framtida världsparlament kommer kunna lösa många utmaningar som det internationella samfundet idag står handfallna inför. Världen behöver idag mer än någonsin komma tillsammans och ett gemensamt demokratiskt parlament är en stor del i denna strävan. (från rapporten)

Ett världsparlament skulle enligt rapporten kunna upprättas i enlighet med någon av de modeller som Kommittén för ett demokratiskt FN (KDUN) har tagit fram som förslag på hur en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) skulle kunna se ut. Enligt KDUN skulle ett i första skedet rådgivande och indirekt valt UNPA vara ett första pragmatiskt och genomförbart steg på väg mot ett framtida direktvalt världsparlament. Ett UNPA skulle trots sina initialt begränsade befogenheter innebära en helt ny demokratisk och parlamentarisk dimension inom FN, och skulle samtidigt vara en katalysator för vidare reformer för ett bättre och mer demokratiskt FN, inklusive av den parlamentariska församlingen som sådan.

UNPA-förslaget stöds av nära 1500 sittande eller tidigare parlamentariker från 120 av världens

Manifestation för ett världsparlament utanför Rwandas parlament i Kigali, 26 okt 2014.

Manifestation utanför Rwandas parlament i Kigali, i samband med globala aktionsveckan för ett världsparlament, 26 okt 2014.

länder, och av ett stort antal FN-tjänstemän, nobelpristagare, akademiker och andra företrädare från det globala civilsamhället. Många av dessa tillhör den liberala rörelsen. UNPA-kampanjens internationella appell har bland annat skrivits under av svenska liberaler som Cecilia Wikström, Olle Schmidt och Birgitta Ohlsson. Redan 2005 tog Liberalernas international, internationell paraplyorganisation för svenska Liberalerna och för Centerpartiet, ställning för förslaget om att upprätta en parlamentarisk församling inom FN.

För alla som anser att demokratins principer om alla människors lika värde ska gälla också i vårt globaliserade samhälle borde arbetet för att upprätta och utveckla ett demokratiskt världsparlament nu bli högsta prioritet. Detta tycks också vara den slutsats som LUF:s utrikespolitiska arbetsgrupp når fram till:

Liberala ungdomsförbundets utrikespolitiska arbetsgrupp når slutsatsen att det är absolut nödvändigt att arbetet för att implementera ett världsparlament inleds snarast möjligast. Processen kommer att vara omfattande och tidskrävande och därmed bör den inledas redan nu, för att den inom en överskådlig framtid ska färdigställas.

Nätverket Global demokrati välkomnar med glädje denna rapport och hoppas att den ska väcka  ett ökat engagemang för den globala demokratins sak såväl bland liberaler som hos övriga civilsamhället.