Kategoriarkiv: Nätverkets aktiviteter

Nätverket Global demokrati blir Demokrati utan gränser – vill du vara aktiv?

Nätverket Global demokrati har sedan 2014 verkat för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN och för en demokratiskt styrd global ordning. Vårt arbete ingår i en global kampanj (UNPA-kampanjen) med aktörer runt om i världen. Nu håller en spännande organisatorisk utveckling på att ske som vi vill vara en del av.

Våren 2017 lanserades organisationen Democracy Without Borders i Tyskland, med grenar på olika platser i världen. Organisationen är en vidareutveckling av Committee for a Democratic U.N. som verkat sedan 2003 för en demokratisering av Förenta Nationerna, med särskilt fokus på upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA). Democracy Without Borders behåller UNPA-kampanjen som sitt primära fokus, men vill även verka brett för demokratiska principer på alla samhällsnivåer. På www.democracywithoutborders.org kan du läsa mer om den nya organisationens bakgrund och syfte.

Nu är vi i Global demokratis styrgrupp intresserade av att utveckla vårt nätverk i liknande riktning, och bli en svensk gren av Democracy Without Borders.

Vi vänder oss därför till dig som redan finns i vårt nätverk, eller som kanske hör om oss för första gången, med en förfrågan om du kan tänka dig att engagera dig i bildandet av den nya organisationen Demokrati utan gränser?

Du kanske vill sitta med i vår styrelse? Eller stötta oss på annat sätt? Du kanske har förslag på hur vi på kan forma vår organisation på ett bra sätt?

Vi behöver allt engagemang och all feedback! Så tveka inte att höra av dig till oss.

Bästa hälsningar,
Hans Leander, Carin Ölmunger och Petter Ölmunger

Global aktionsvecka för ett världsparlament 20-30 oktober 2017

Upplever du att det rådande politiska systemet inte räcker till i mötet med våra globala utmaningar? Du är inte ensam! Kom med i vår aktionsvecka för ett världsparlament den 20-30 oktober 2017 – för alla människors rätt till en röst i våra globala beslutsprocesser.

De globala kriserna tilltar och människor från hela världen, och från skiftande bakgrund och kultur, uttrycker sitt missnöje med nuvarande former för politisk representation, som lämnar oss utan röst i de globala beslutsprocesserna.

Vi har massor av globala problem. Hotet mot våra ekosystem, brott mot mänskliga rättigheter, spridandet av små och stora massförstörelsevapen, bristande reglering av globala marknader och finanssystem, och enorma socio-ekonomiska klyftor – detta och mycket annat är globala problem som kräver globala lösningar. Men vem är ansvarig för att hantera dessa problem utifrån ett sant globalt perspektiv?

För att kunna nå globala lösningar behöver vi ett globalt politiskt organ som kan skapa utrymme för globala demokratiska diskussioner och fatta globala beslut. Idag har världens medborgare näst intill inget inflytande i de beslut som fattas i organisationer som Förenta Nationerna, Internationella valutafonden (IMF), Världshandelsorganisationen (WTO), Världsbanken, G20 och G8. De regeringar som är representerade i dessa organ – organ som ofta utgörs av en liten självutvald grupp – möts och beslutar om vår framtid samtidigt som de ofta utsätts för stor påtryckning från de globala storföretagens lobbyister. Dessa regeringar ser det som sin främsta uppgift att försvara vad de själva anser ligger i deras nationella intressen, och ser inte till vad som är bäst för hela mänskligheten och för jordens miljö.

Vem ska tala för världens folk? Låt folket bestämma själv!

På många politiska nivåer väljer redan medborgare demokratiskt sina företrädare. I Sverige finns valda företrädare i kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och i riksdagen. I Europa finns till och med ett kontinentalt parlament – Europaparlamentet – som har tillsatts genom demokratiska val. Men när det gäller globala utmaningar, som berör varje människa på vår planet, så finns det inget världsparlament med valda företrädare.

Vi är världsfolket

Ett världsparlament skulle vara ett instrument för att hitta och genomföra lösningar som är demokratiska och som skulle tjäna hela mänsklighetens intresse. Världsparlamentet skulle överskrida nationsgränser och bättre återspegla den sociala, kulturella, religiösa, etniska och kulturella mångfald som världens medborgare bär på.

Vi som deltar i denna globala aktionsvecka delar den fundamentala övertygelsen att världs-medborgarna borde få rösta fram sina världs-företrädare. Det finns många olika tankar om hur ett världsparlament skulle kunna fungera. En del av oss menar att världsparlamentet borde utrustas med mekanismer som möjliggör för elektroniskt och mer direkt inflytande. Vi är förenade i våra olikheter, och förenade i vårt upprop:

Låt folket bestämma. Vi behöver demokrati utan gränser. Vi behöver bygga global demokrati. Vi behöver ett världsparlament!

Vi uppmanar individer, organisationer, grupper och rörelser överallt, att bli en del av den globala aktionsveckan för ett världsparlament, som kommer att äga rum 20-30 oktober 2017. Kom och höj din röst för global demokrati!

Här nedan följer exempel på hur du kan delta:
 • Ta en bild på dig själv eller på er själva i grupp med budskapet ”Världsparlament nu!”, på valfritt språk. Här kan du se ett urval av bilder från tidigare år. Dela bilden på aktionsveckans Facebook-sida eller maila den till contact@worldparliamentnow.org
 • Hashtag: använd gärna #worldparliament och/eller #världsparlament
 • Skriv under UNPA-kampanjens appell för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN
 • Arrangera en föreläsning eller ett annat event som lyfter frågan om ett världsparlament
 • Arrangera ett Model Global Parliament till exempel på ditt lokala universitet eller gymnasium. Här kan du läsa om ett exempel från Australien
 • Engagera fler personer som finns i dina nätverk
 • Berätta för oss om dina planer! Maila oss i nätverket Global demokrati: info@globaldemokrati.org eller fyll i kontaktformuläret på aktionsveckans hemsida.
Toppbilden: Fotoaktion för ett världsparlament, i samband med internationella seminariet för federalism, på italienska ön Ventotene 2015

Aktionsvecka för ett världsparlament 20-30 oktober 2016

Var med i den globala aktionsveckan 20-30 oktober 2016! Det är enkelt att delta. Här är några exempel på vad du kan göra:

 • Ta en bild på dig själv eller på er själva i grupp med budskapet ”Världsparlament nu!”, på valfritt språk. Här kan du se ett urval av bilder från tidigare år. Dela bilden på aktionsveckans Facebook-sida eller maila den till contact@worldparliamentnow.org 
 • Hashtag: använd gärna #worldparliament och/eller #världsparlament
 • Skriv under UNPA-kampanjens appell för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN
 • Engagera fler personer som finns i dina nätverk20161019_170804

Här är en pdf med aktionsveckans budskap ”Världsparlament nu!” i lite olika versioner, för den som inte orkar eller hinner fixa själv. Det är bara att skriva ut och ta en bild.

Kom med och stå upp för alla människors rätt till en röst i våra globala beslutsprocesser och ödesutmaningar. En människa, en röst – ett världsparlament nu!

 

 

 

Video: Världsparlament nästa?

Den 20 oktober 2015 arrangerade nätverket Global demokrati, i samarbete med Olof Palmes Internationella Center och ABF Stockholm, ett seminarium om den globala demokratins väg. Folke Tersman, författare och professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, höll då ett föredrag under rubriken ”Världsparlament nästa?”. Tersmans presentation ger en bra introduktion till idén om ett världsparlament, till dess historiska bakgrund och till många av argumenten för och emot. ABF spelade in föredraget och videon finns nu tillgänglig på You Tube.

Stort tack till Stiftelsen för fredsarbete som gjorde det möjligt för oss att låta spela in föredraget!

Seminarium om världsparlament arrangerades i riksdagen

Den 20 oktober arrangerade nätverket Global demokrati och UNPA-kampanjen ett seminarium i riksdagen som lyfte frågan om ett världsparlament. Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet och styrelseledamot i Global Challenges Foundation, höll ett föredrag om hur global demokrati och ett FN-parlament skulle kunna hjälpa oss med att bättre hantera våra globala utmaningar, till exempel hoten mot jordens miljö och klimat.

Folke Tersman talar till de församlade åhörarna.

Folke Tersman talar till de församlade åhörarna.

I föredraget argumenterade Folke Tersman bland annat för att globala utmaningar kräver globala lösningar. ”Vi har globala, kollektiva problem. Då behöver vi också kunna fatta beslut om förnuftiga och kollektiva lösningar”, hävdade Tersman. En nyckel för att kunna åstadkomma det skulle vara att det gradvis utvecklades ett parlament inom FN. Ett sådant världsparlament skulle även skydda mänskligheten från destruktiva intressen. ”Varför ska världens samtliga medborgare få delta i beslutsfattandet? För att vi alla är sårbara och påverkas av besluten – exempelvis om hur vi ska agera mot global uppvärmning”, poängterade Tersman.

För en mer utförlig rapport från Tersmans föredrag se artikel i tidningen Arbetet Global.

Värdar för eventet var riksdagsledamöter från fem olika partier, både från regerings- och från oppositionssida: Said Abdu, Johan Büser, Jens Holm, Annika Lillemets och Rickard Nordin. Värdarna har alla skrivit under den internationella appellen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN.

Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback introducerar Folke Tersman på ABF Stockholm

Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback introducerar Folke Tersman på ABF Stockholm

På kvällen arrangerades ett liknande, något längre, upplägg på ABF Stockholm i samarbete med Olof Palmes Internationella Center. Detta seminarietillfälle spelades in på video och kommer göras tillgängligt så småningom.

Seminarierna var del av en global aktionsvecka för ett världsparlament 15-25 oktober. Aktionsveckan koordinerar initiativ till stöd för att världsbefolkningen ska involveras direkt i världspolitiken. Runt 40 aktiviteter – föredrag, möten, demonstrationer, sociala aktioner och fotoaktioner – arrangerades i bland annat Ahero/Kenya, Buenos Aires, Minnesota, Rom och Tokyo.

Tack alla ni som hjälpte till med arrangemangen och tack alla ni som deltog!

(Foto av bilden längst upp: Erik de la Reguera)

Ett världsparlament kan rädda klimatet

Mänskligheten står inför en rad enorma utmaningar på global nivå. Eskalerande konflikter, terrorism, ofrivillig migration, digital massövervakning, multiresistenta bakterier och pandemier är bara några exempel. I takt med att globaliseringen har intensifierats har också behovet av att finna globala lösningar på dessa problem kraftigt ökat.

Även om det finns många akuta och allvarliga globala utmaningar så är kanske hoten mot jordens miljö och klimat det som brådskar mer än något annat för mänskligheten att hantera. Det gäller förstås inte bara den globala uppvärmningen, till följd av allt för höga utsläpp av växthusgaser. Det gäller också nedskräpning och förgiftning av våra världshav, ökande brist på tjänligt dricksvatten, artdöd och mycket mer.

Klimatkonferensen i Köpenhamn (COP15), december 2009 Foto: Jan Golinski, UNFCC

Klimatkonferensen i Köpenhamn (COP15), december 2009
Foto: Jan Golinski, UNFCC

I slutet av november och början av december kommer FN:s nästa klimatkonferens (COP21) att hållas i Paris. Förberedelserna och samtalen inför konferensen, förda av såväl stater som av icke-statliga organisationer och nätverk, har varit engagerade men också allvarstyngda. För även om tongångarna har varit betydligt mer ödmjuka sedan den stora besvikelsen efter klimatmötet i Köpenhamn 2009 (COP15), så har behovet av ett radikalt och effektivt globalt klimatavtal inte minskat, tvärtom. Kanske är vi, som FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon uttryckte det, den sista generationen som kan göra något åt klimatförändringarna?

Men vad kan vi då egentligen göra inom ramen för vår nuvarande internationella ordning, som fortfarande i allt väsentligt bygger på idén om att nationella intressen alltid har politiskt företräde framför globala? De regeringsföreträdare som kommer till de formella förhandlingarna i Paris, för att försöka göra upp om ett nytt avtal, har i verkligheten usla förutsättningar att komma i närheten av vad vår miljö behöver. Eftersom besluten vid konferensen måste fattas i konsensus av parterna, det vill säga FN:s 193 medlemsstater, så är det för det första svårt att komma överens om någonting över huvud taget. Vid mötet i Köpenhamn strandade ett avtal på att en handfull länder – däribland Saudiarabien och Sudan – helt enkelt motsatte sig det. På vilka grunder kan en så liten andel av världens länder och av världsbefolkningen få ett så stort inflytande över allas vår gemensamma framtid? För det andra så innebär denna beslutsordning att om konferensen, i konsensus, verkligen skulle lyckas landa i ett avtal så är det högst sannolikt en mycket urvattnad kompromiss. En kompromiss där de minst miljövänliga staternas önskemål väger lika tungt som något annat. Ja, och är inte också relativt progressiva stater, som Sverige, ytterst bakbundna av sin kortsiktiga nationella lojalitet? De svenska förhandlarnas mandat begränsas av valrörelsens löfte till det svenska folket att “rädda de svenska jobben” och att “stärka svensk konkurrenskraft”. Visst kan en grön omställning skapa många konkurrenskraftiga jobb på lång sikt. Globala och lokala intressen står i grunden inte i motsättning till varandra. Men i förhandlingar om hela jordens ve och väl behöver vi i så fall verktyg som kan kanalisera också våra globala intressen. Dessa verktyg saknas alltjämt, och resultatet kommer bli därefter.

Det behöver inte vara så. Vi kan gradvis utveckla politiska verktyg som gör det möjligt för oss som mänsklighet att fatta beslut som sätter våra globala långsiktiga intressen i första rummet. Framförallt behöver vi upprätta och utveckla ett världsparlament, företrädesvis inom ramen för FN-systemet. Hur då? Jo, i enlighet med artikel 22 i FN-stadgan så kan det som ett första steg upprättas en i första skedet rådgivande parlamentarisk församling inom FN (UNPA). Säkerhetsrådet skulle inte ha möjlighet att blockera ett sådant beslut. Varje medlemsstat skulle, antingen direkt eller indirekt, kunna utse ett antal delegater i proportion till sin befolkningsstorlek. Med kompensation uppåt för de minsta staterna, så att inte de marginaliseras. Delegaterna skulle dock inte sitta nationsvis i den parlamentariska församlingen, utan grupperade utifrån politisk agenda. Självklart skulle de svenska delegaterna även driva svenska intressen, precis som riksdagsledamöter från Göteborg även driver Göteborgs-intressen i den nationella politiken. Inget fel i det. Men först och främst skulle FN-parlamentarikernas uppdrag vara att tjäna hela mänsklghetens och hela jordens intressen. Utifrån det uppdraget skulle de granskas och stå till svars. Ytterligare en skillnad mot FN:s generalförsamling skulle vara att delegaterna i den parlamentariska församlingen skulle företräda både regerings- och oppositionssida i den aktuella medlemsstatens parlament. Tydliga regler för urvalsprocessen skulle upprättas, och en oberoende valkommitté skulle pröva hur dessa kriterier efterlevdes. Medlemsstater utan fungerande parlament, eller som inte ville eller kunde leva upp till dessa kriterier, skulle få lämna ”sina” platser tomma. Förutom att detta skulle tillföra en demokratisk dimension till FN så skulle det i praktiken också innebära ett viktigt stöd för demokratiska krafter nationellt, i de mindre demokratiska medlemsstaterna.

Men vad kan en sådan parlamentarisk församling åstadkomma i de internationella klimatförhandlingarna om den ändå bara är rådgivande? Församlingen kan redan i första skedet utrustas med mandat att yttra sig om FN:s budget och gentemot FN-systemets andra organ och verksamheter, inklusive klimatkonferenserna. Eftersom församlingen skulle ha en betydligt mer demokratisk förankring och legitimitet hos den globala allmänheten än de nuvarande beslutsprocesserna så skulle dess budskap kunna få väldigt stor moralisk tyngd, och på så vis komma att påverka förhandlingarna i positiv riktning. En parlamentarisk församling inom FN skulle för första gången i världshistorien kunna kanalisera världsbefolkningens samlade röst.

Kina är det land som släpper ut mest växthusgaser. Foto: AP

Kina är det land som släpper ut mest växthusgaser.
Foto: AP

En parlamentarisk församling inom FN är ett första pragmatiskt och genomförbart steg. Men för att kunna hantera hoten mot jordens miljö och klimat på ett bättre sätt så räcker inte det. På sikt behöver vi ett direktvalt FN-parlament med mandat att fatta globalt bindande beslut. Det kan tyckas ligga väldigt långt bort nu. Men låt inte den långa resan avskräcka oss från att ta det första viktiga steget. Vem vet, kanske går det sen av bara farten?

Klimatmötet i Paris kommer snart vara förbi. Men våra globala ödesfrågor kommer kvarstå. Det är hög tid att börja ta långsiktigt ansvar för jordens och mänsklighetens hälsa. Det kan vi bara göra alla tillsammans.

Nätverksträff med Bror Perjus

Söndagen 22 mars hade vi nätverksträff på Stockholms kulturhus. Vid träffen fördes ett samtal om hur vi kan driva frågan om global demokrati framåt inom de nätverk, föreningar och politiska partier som vi är engagerade i.

Ett bra sätt kan vara att skriva motioner till den aktuella organisationens årsmöte eller beslutande instanser. De senaste tre åren har det exempelvis skrivits motioner i ämnet till organisationer som Kristna fredsrörelsen, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Svenska FN-förbundet.

Man kan också skicka ett brev eller ett mail direkt till en organisations styrelse med en förfrågan om stöd. En del organisationer kanske redan tidigare har uttryckt stöd till exempel för en demokratisering av FN, och då kan steget för en styrelse vara ganska kort att uttrycka stöd i linje med tidigare ställningstaganden. Se exempelvis denna rapport från UNPA-kampanjen om Svenska freds ställningstagande för en parlamentarisk församling inom FN.

Den globala demokratins sak behöver drivas brett och alla organisationer som står för demokratins principer om alla människors lika värde borde kunna överväga ett ställningstagande för den globala demokratin. Så fundera gärna på om du skulle kunna lyfta frågan i din förening eller i ditt parti. Inom vårt nätverk finns det flera personer som har erfarenhet av lobbyarbete och som kan ge tips på hur man kan skriva motioner. Så tveka inte att lyfta dina idéer.

Casino jordenEfter detta samtal berättade Bror Perjus, författare och journalist, lite om sina tankar om den globala demokratins utmaningar. Mycket i dessa tankegångar kretsar kring en del av den globala finansmarknadens problematik. Om svårigheterna för nationalstaten att fortsatt finansiera en nationell välfärdspolitik inom ramen för en global finansmarknad som präglas av globala kapitalflöden, transnationella företag och spekulationskapital. Eller om svårigheterna att skydda och stärka arbetsmiljön och arbetsrätten på arbetsplatser som pressas hårt av konkurrenstryck. Men också möjligheterna och styrkan i människor som tillsammans står upp och driver gemensamma intressen, till exempel genom den politiska solidaritetsrörelsen och genom fackföreningsrörelsen. Läs gärna mer om dessa tankar och om historiska exempel bl.a. från fackföreningens engagemang internationellt9789185343966_large_ett-annat-ord-for-mord-om-cocacola-demokrati-och-global-ekonomi_kartonnage och i Guatemala i Bror Perjus böcker:

 • Casino Jorden eller Vem plundrade folkhemmet? (1998)
 • Ett annat ord för mord : om Coca Cola, demokrati och global ekonomi (2010)

Vid mötet rapporterades det även om nätverkets Stockholmsplaner för hösten. Den 20 oktober planeras det för två arrangemang inom ramen för den globala aktionsveckan för ett världsparlament 15-25 oktober, kl. 13 i riksdagens lokaler och kl. 18.30 i ABF-huset. I samband med arrangemangen kommer Folke Tersman, filosof och författare till boken Tillsammans – en filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat (2009), hålla ett föredrag. Mer information kommer, men boka gärna in dagen och tiderna redan nu.

Nätverksmöte med Jan Scholte

Här kommer en kort rapport från mötet med nätverket för global demokrati, torsdagen den 5 februari. Vi träffades på Institutionen för globala studier vid Linnéplatsen. Jan Scholte som är professor vid institutionen var värd och vi var 11 personer som samlades.

20150205_183630

Bild från nätverksmöte 5/2. På bilden från vänster: Joakim Gustafsson, Jan Scholte, Yaser Tafnkji, Birgitta Hjalmarsdotter & Mikael Risenfors.

Efter en presentationsrunda höll Jan en inledning om sitt arbete kring globala demokratifrågor. Han tog upp internet som ett spännande och aktuellt exempel. Frågan om hur internet (domännamn, språk etc) regleras är högaktuell. Sedan 1998 regleras internet av ett företag, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), som bildades av USA:s försvarsdepartement. Allt fler ställer sig idag frågande till det och det finns en diskussion kring hur det ska regleras i framtiden. Jan pekade på sex olika sätt som det går att förhålla sig till frågan:

1) Internet regleras av nationalstater utan samordning, 2) Internationell reglering – demokratiska stater samberkar, 3) Federalism, ett globalt parlament, 4) Någon form av intressentbaserad demokrati – att de som har intressen i internet skickar representanter, 5) Deliberativ demokrati, såsom world social forum, eller 6) protest, motstånd och subversivitet, såsom anti-globaliseringsrörelse eller ISIS.

Många uttryckte uppskattning över att Jan pekade på en fråga som är så nära många människor och som direkt leder in på frågor kring globala lagar och regler. Sedan diskuterade vi bland annat kring att arbeta på lång och kort sikt, om Bretton Woods överenskommelsen, om global demokrati som ett mål i sig eller för att nå andra mål.

I slutet skissade vi på framtida seminarier på Institutionen för globala studier, ett redan i maj (förmodligen 21 eller 28 maj) och framme i januari 2016. Viktigt tänka på mångfald (Ålder, kön, etnicitet osv) när vi sätter samman paneler.

Anteckningar: Hans Leander

Föredrag på Bohusläns museum om hur vi kan demokratisera FN

20141105_181211

Petter Ölmunger är en av initiativtagarna till nätverket Global demokrati

Onsdagen 5 november var Petter Ölmunger inbjuden av Svenska Humanistiska Förbundet för att hålla ett föredrag på Bohusläns museum i Uddevalla om hur FN kan demokratiseras. I föredraget beskrev Petter hur vårt samhälle och våra relationer allt mer har globaliserats, men att politiken och demokratin inte har följt med i utvecklingen. Lösningen som vi nu måste börja ta tag i och verka för är därför att demokratisera globaliseringen och Förenta Nationerna. Ett första pragmatiskt steg i den riktningen vore att upprätta en parlamentarisk församling inom FN.

Efter föredraget ställdes en rad fördjupande frågor kring FN, våra globala utmaningar och hur en parlamentarisk församling skulle kunna upprättas och utvecklas. Ett 40-tal åhörare kom till föredraget.