Socialdemokratiska partistyrelsen säger nej till ett demokratiserat FN

Inför den socialdemokratiska partikongressen 8-12 april motionerar Socialdemokraterna i Stenungsund för “ett demokratiskt FN” och för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA). Partistyrelsen vill att kongressen avslår motionen och skriver följande i sitt yttrande:

Generalförsamlingen består av representanter för FN:s medlemsstater och kan därför inte vara ett direkt folkvalt organ. En motionär för fram kravet på att bilda UNPA, en parlamentarisk församling inom FN. .Partistyrelsen ser naturligtvis positivt på åtgärder som syftar till att stärka FN och att stärka såväl demokratiskt inflytande som människors engagemang i FN Men partistyrelsen vill prioritera reformeringen av säkerhetsrådet och menar att det parlamentariska organ, Interparlamentariska unionen, som har observatörsstatus i FN, för närvarande är tillräckligt.

Jag ska här försöka besvara de olika delarna i detta yttrande.

“Generalförsamlingen består av representanter för FN:s medlemsstater och kan därför inte vara ett direkt folkvalt organ.”

Det är oklart vad partistyrelsen avser med denna mening. Den aktuella motionen handlar ju inte alls om FN:s generalförsamling utan om ett förslag på en helt ny institution som skulle komplettera Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet. I samband med FN:s Millennietoppmöte år 2000 sa Tjeckiens dåvarande president Václav Havel följande:

Förenta Nationerna skulle förmodligen behöva vila på två pelare: en som utgjordes av en församling av jämlika exekutiva företrädare från de enskilda länderna, motsvarande dagens plenum (dvs Generalförsamlingen), och en annan som utgjordes av en grupp som valdes direkt av jordens befolkning, i vilken antalet delegater som företrädde enskilda nationer således i grova drag skulle motsvara nationens storlek.

Det är precis detta som UNPA-förslaget handlar om: att vid sidan av de existerande FN-institutioner som kanaliserar medlemsstaternas olika röster genom dess regeringar (Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet) upprätta en institution som kan kanalisera den enskilda människans och den samlade världsbefolkningens röst, det “vi” som FN-stadgans inledning tar sin utgångspunkt i: “Vi, de Förenta Nationernas folk…”

“Partistyrelsen vill prioritera reformeringen av säkerhetsrådet”

Jag ser flera problem med detta svar:

 1. Det går inte att genomföra relevanta reformer av Säkerhetsrådet i nuläget. Frågan om reformer av Säkerhetsrådet har diskuterats återkommande sedan FN grundades. Reformförslagen handlar dels om en utvidgning av antalet (permanenta och icke-permanenta) medlemmar i Säkerhetsrådet, och dels om dess beslutsprocesser, framför allt de permanenta medlemmarnas VETO-rätt. Sådana reformer av Säkerhetsrådet kräver som minimum att alla de fem permanenta medlemmarna säger ja. Om man studerar de aktuella reformförslag som förs fram, och olika möjliga varianter på dessa, så framstår det som högst osannolikt att det skulle kunna gå att hitta en sådan enighet bland VETO-makterna. Varför vill partistyrelsen prioritera reformer som sedan FN grundades har visat sig vara ogenomförbara och som troligtvis kommer att fortsätta vara det så länge maktkampen mellan stormaktsblocken kvarstår? Ska man verkligen ta detta svar på allvar? Bör inte partistyrelsen åtminstone försöka precisera något vilka reformer av Säkerhetsrådet man vill prioritera, och på vilket sätt man tänker sig göra det?
 2. Säkerhetsrådet är ett ytterst odemokratiskt organ. Det är odemokratiskt dels eftersom det tillåter permanenta medlemmar, det vill säga medlemmar som inte riskerar att förlora sin plats hur mycket de än skulle missbruka den. Säkerhetsrådet är också odemokratiskt eftersom det dessutom tillåter att de permanenta medlemmarna kan lägga in sitt VETO och alltså stoppa ett beslut, även om alla andra medlemmar i FN skulle vara för det. Det går knappast att hitta en större kontrast till demokratiska principer. Trots det fyller Säkerhetsrådet med sin nuvarande odemokratiska struktur förmodligen en viktig funktion för upprätthållandet av relativ internationell ordning eftersom den minskar risken att ett stormaktsblock agerar mot ett annat stormaktsblocks vilja. För att långsiktigt kunna reformera Säkerhetsrådet och utmana denna odemokratiska ordning behöver vi därför parallellt bygga upp en alternativ, demokratisk, maktstruktur, som istället bygger på idén om alla människors lika värde och röst. I takt med att en sådan ordning får allt större legitimitet hos mänskligheten och hos FN:s medlemsstater så kommer också möjligheterna att reformera Säkerhetsrådet att öka. Upprättandet och utvecklandet av ett FN-parlament är med andra ord en helt avgörande förutsättning för meningsfulla reformer av Säkerhetsrådet. Så om partistyrelsen på allvar vill prioritera detta bör man alltså verka för upprättandet av UNPA.
 3. En reform av Säkerhetsrådet kräver som sagt som minimum ett godkännande av Säkerhetsrådet själv, inklusive alla de permanenta VETO-makterna. Upprättande av UNPA kan däremot genomföras utan en förändring av FN-stadgan och utan möjlighet för Säkerhetsrådet och dess VETO-makter att blockera.

“Partistyrelsen menar att det parlamentariska organ, Interparlamentariska unionen (IPU), som har observatörsstatus i FN, för närvarande är tillräckligt.”

Tillräckligt för vad?!  Syftet med UNPA skulle uppenbart vara ett helt annat än det som IPU har och har haft allt sedan dess grundande 1889. Den grundläggande skillnaden är att medan IPU är en sammanslutning av nationella parlament och parlamentariker så skulle syftet med UNPA däremot vara att direkt och i egen rätt utöva parlamentariska funktioner på den internationella eller globala nivån. Ett av målen skulle vara att kunna hålla FN:s tjänstemän och institutioner ansvariga inför ett globalt parlamentariskt organ. Det finns inga tecken i dagsläget på att IPU skulle vara beredd att ta på sig sådana uppgifter eller att utvecklas i riktning mot ett FN-parlament. Hänvisningen till IPU kan därför bara tolkas som en ovilja hos partistyrelsen att se en stärkt parlamentarisk och demokratisk kanal för den samlade mänskligheten inom FN. Vad grundar sig denna ovilja i?

”Partistyrelsen ser naturligtvis positivt på åtgärder som syftar till att stärka FN och att stärka såväl demokratiskt inflytande som människors engagemang i FN.”

Hur ska man kunna ta detta yttrande på allvar? Partistyrelsen yrkar avslag på en motion som presenterar ett tydligt och genomförbart förslag på hur FN skulle kunna stärkas och öppnas upp för demokratiskt inflytande och engagemang, samtidigt som man inte presenterar något som helst alternativt förslag på hur FN skulle kunna stärkas och demokratiseras. Det kan väl bara tolkas som att partistyrelsens engagemang för denna fråga i själva verket är svagt? Som den aktuella motionen har visat så är kontrasten mycket stor mellan det partiprogram som kongressen 2013 antog och detta yttrande från partistyrelsen.

FN blir vad vi gör det till, vi som medlemsstater och vi som världsmedborgare. FN behöver demokratiseras för att bli mer legitimt och effektivt och för att bättre kunna möta de enorma globala utmaningar vi som mänsklighet står inför. Upprättandet av UNPA är ett första pragmatiskt och genomförbart steg på vägen mot ett FN-parlament och ett mer demokratiskt FN.

Edward Snowden nominerad till Nobels fredspris

10 svenska riksdagsledamöter har nominerat visselblåsaren Edward Snowden till Nobels fredspris 2017. Snowden blev känd för världen sommaren 2013 efter att ha avslöjat att USA bedriver mycket omfattande övervakningsverksamhet över hela jorden, hemliga uppgifter som han kommit över under sin tid som anställd på USA:s nationella säkerhetsmyndighet NSA (National Security Agency). Snart efter avslöjandena flydde den då nyss 30 år fyllda Snowden till Ryssland där han sedan dess lever i landsflykt och på hemlig ort eftersom han riskerar mycket stränga straff om han skulle hamna inför rätta i USA. Till exempel har Michael T. Flynn, som nyligen utsetts av Donald Trump till att leda USA:s säkerhetspolitiska råd och att vara presidentens säkerhetspolitiske rådgivare, sagt att Snowden bör ställas inför rätta för landsförräderi och dömas till döden.

I sin nominering lyfter riksdagsledamöterna  indirekt den stora obalans som råder mellan en global övervaknings- och underrättelsetjänst som kan verka långt bortom de nationella demokratiska institutionernas och lagarnas räckvidd. Bland annat skriver de:

Snowden insisted that it must be up to an informed global citizenry to decide whether they wish to live in a world in which they are constantly monitored by the United States military. With courage and careful judgment, he initiated a global debate about surveillance systems that operate beyond democratic control and the rule of law.

Edward Joseph Snowden Foto: Wikipedia

Förmodligen kommer den globala övervakningsverksamheten, oavsett den bedrivs av USA eller av andra aktörer, att fortsätta öka i takt med globaliseringen och i takt med ett allt mer högintensivt globalt informationsflöde, framför allt på internet. Om världsmedborgarna ska kunna få en rimlig nivå av insyn i det globala underrättelsearbetet, och om vi som mänsklighet ska kunna bringa dessa verksamheter under någon sorts ”demokratisk kontroll och lagstyre” behöver vi därför utveckla regelverk och demokratiska institutioner på global nivå. Det kommer aldrig de nationella eller regionala institutionerna kunna räcka till för.

Snowdens uppoffringar för att upplysa mänskligheten om de globala övervakningsverksamheterna förtjänar att prisas snarare än att straffas. Just nu ser det mörkt ut, både för Snowdens möjligheter att en dag kunna återvända till USA, och för de liberala värderingar som verkar för öppenhet och frihet. Men, vem vet? Kanske vindarna snart vänder igen, och kanske Snowden en dag faktiskt får ta emot Nobels fredspris som tack för att han stod upp för den frihet vi alla lever av.

Toppbilden: Från National Security Operations Center (NASOC), en del av NSA:s organisation. Foto: Wikipedia

Global aktionsvecka för ett världsparlament 20-30 oktober 2017

Upplever du att det rådande politiska systemet inte räcker till i mötet med våra globala utmaningar? Du är inte ensam! Kom med i vår aktionsvecka för ett världsparlament den 20-30 oktober 2017 – för alla människors rätt till en röst i våra globala beslutsprocesser.

De globala kriserna tilltar och människor från hela världen, och från skiftande bakgrund och kultur, uttrycker sitt missnöje med nuvarande former för politisk representation, som lämnar oss utan röst i de globala beslutsprocesserna.

Vi har massor av globala problem. Hotet mot våra ekosystem, brott mot mänskliga rättigheter, spridandet av små och stora massförstörelsevapen, bristande reglering av globala marknader och finanssystem, och enorma socio-ekonomiska klyftor – detta och mycket annat är globala problem som kräver globala lösningar. Men vem är ansvarig för att hantera dessa problem utifrån ett sant globalt perspektiv?

För att kunna nå globala lösningar behöver vi ett globalt politiskt organ som kan skapa utrymme för globala demokratiska diskussioner och fatta globala beslut. Idag har världens medborgare näst intill inget inflytande i de beslut som fattas i organisationer som Förenta Nationerna, Internationella valutafonden (IMF), Världshandelsorganisationen (WTO), Världsbanken, G20 och G8. De regeringar som är representerade i dessa organ – organ som ofta utgörs av en liten självutvald grupp – möts och beslutar om vår framtid samtidigt som de ofta utsätts för stor påtryckning från de globala storföretagens lobbyister. Dessa regeringar ser det som sin främsta uppgift att försvara vad de själva anser ligger i deras nationella intressen, och ser inte till vad som är bäst för hela mänskligheten och för jordens miljö.

Vem ska tala för världens folk? Låt folket bestämma själv!

På många politiska nivåer väljer redan medborgare demokratiskt sina företrädare. I Sverige finns valda företrädare i kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och i riksdagen. I Europa finns till och med ett kontinentalt parlament – Europaparlamentet – som har tillsatts genom demokratiska val. Men när det gäller globala utmaningar, som berör varje människa på vår planet, så finns det inget världsparlament med valda företrädare.

Vi är världsfolket

Ett världsparlament skulle vara ett instrument för att hitta och genomföra lösningar som är demokratiska och som skulle tjäna hela mänsklighetens intresse. Världsparlamentet skulle överskrida nationsgränser och bättre återspegla den sociala, kulturella, religiösa, etniska och kulturella mångfald som världens medborgare bär på.

Vi som deltar i denna globala aktionsvecka delar den fundamentala övertygelsen att världs-medborgarna borde få rösta fram sina världs-företrädare. Det finns många olika tankar om hur ett världsparlament skulle kunna fungera. En del av oss menar att världsparlamentet borde utrustas med mekanismer som möjliggör för elektroniskt och mer direkt inflytande. Vi är förenade i våra olikheter, och förenade i vårt upprop:

Låt folket bestämma. Vi behöver demokrati utan gränser. Vi behöver bygga global demokrati. Vi behöver ett världsparlament!

Vi uppmanar individer, organisationer, grupper och rörelser överallt, att bli en del av den globala aktionsveckan för ett världsparlament, som kommer att äga rum 20-30 oktober 2017. Kom och höj din röst för global demokrati!

Här nedan följer exempel på hur du kan delta:
 • Ta en bild på dig själv eller på er själva i grupp med budskapet ”Världsparlament nu!”, på valfritt språk. Här kan du se ett urval av bilder från tidigare år. Dela bilden på aktionsveckans Facebook-sida eller maila den till contact@worldparliamentnow.org
 • Hashtag: använd gärna #worldparliament och/eller #världsparlament
 • Skriv under UNPA-kampanjens appell för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN
 • Arrangera en föreläsning eller ett annat event som lyfter frågan om ett världsparlament
 • Arrangera ett Model Global Parliament till exempel på ditt lokala universitet eller gymnasium. Här kan du läsa om ett exempel från Australien
 • Engagera fler personer som finns i dina nätverk
 • Berätta för oss om dina planer! Maila oss i nätverket Global demokrati: info@globaldemokrati.org eller fyll i kontaktformuläret på aktionsveckans hemsida.
Toppbilden: Fotoaktion för ett världsparlament, i samband med internationella seminariet för federalism, på italienska ön Ventotene 2015

Kommer Tysklands nye utrikesminister lyfta förslag om FN-parlament?

De tyska socialdemokraternas partiledare Sigmar Gabriel har ersatt Frank-Walter Steinmeier på posten som Tysklands utrikesminister. Ny partiledare blir istället den förre talmannen för Europaparlamentet Martin Schulz som anses ha större möjligheter att utmana den svårslagna Angela Merkel i det stundande valet till det tyska parlamentet (Förbundsdagen) i september i år. Både Martin Schulz och Sigmar Gabriel har uttryckt stöd för Kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling (UNPA-kampanjen) och Gabriel sa i ett utlåtande förra året:

Sigmar Gabriel 2015 (cropped).jpg

Tysklands nye utrikesminister Sigmar Gabriel. Foto: Wikipedia

”Förenta Nationernas auktoritet är tyvärr ofta otillräcklig. Därför behöver vi gemensamt sträva efter att förändra detta och göra FN mer effektivt, transparent och demokratiskt, genom en reformering av organisationens strukturer och beslutsprocesser. Detta är utgångspunkten för Kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA-kampanjen), som visar på viktiga perspektiv på vägen till skapandet av ett världsparlament, och som jag är mycket glad över att stödja sedan 2007.”

Kan man tänka sig att den nye utrikesministern använder sin position till att lyfta UNPA-förslaget på något sätt? Ja, men med tanke på den knappa tiden fram till valet så får nog chanserna ändå bedömas som små. Särskilt om man betänker att en fråga av denna tyngd också måste hinna förankras hos det andra partiet i den tyska koalitionsregeringen, Angela Merkels CDU. Å andra sidan har förslaget redan ett brett stöd hos flera ledande företrädare från både Socialdemokraterna och CDU, liksom från Die Grüne, Miljöpartiets tyska systerparti. I en gemensam motion i höstas, från företrädare från de båda regeringspartierna, uppmanade Förbundsdagen den tyska regeringen att verka för ett demokratiserat FN, samt att i det sammanhanget särskilt överväga UNPA-förslaget. Så varför inte ge det ett försök nu under våren, Sigmar Gabriel? Vem vet om eller när chansen kommer igen?

 

Fröken Friman och det fortsatta kriget för allmän rösträtt

Anna Whitlock, den historiska kvinnan bakom karaktären Fröken Friman. Foto: Wikipedia

Med start på Juldagen 2016 visade SVT den tredje säsongen av populära tv-serien Fröken Frimans krig. Berättelsen bygger på historien om Svenska Hem, en kvinnlig livsmedelskooperation som grundades 1905 i Stockholm på initiativ av Anna Whitlock. Syftet med Svenska Hem var dels att erbjuda livsmedelsvaror av hög kvalitet mitt i ett Stockholm som vid denna tid präglades av ett utbrett matsnusk och matfusk, med destruktiv konkurrens och spridning av sjukdomar som följd. Men det andra, minst lika viktiga, syftet var att genom kooperationen skapa ett nätverk och en plattform för kampen för kvinnans ekonomiska, juridiska och politiska jämställdhet med mannen. Genom Svenska Hem kunde många av tidens framstående kvinnosakskämpar organiseras för de olika frågor som var mest aktuella för att uppnå dessa mål.

Rösträtten både ett mål och ett medel

I den andra säsongen av Fröken Frimans krig, som sändes julhelgen 2015, lyfts särskilt rösträttsfrågan och de namninsamlingar och petitioner för kvinnans politiska rösträtt som skulle visa att detta var en fråga med starkt stöd hos befolkningen och särskilt hos kvinnorna. Kvinnans rösträtt var, precis som arbetarnas rösträtt i slutet av 1800-talet, både ett mål i sig och ett viktigt medel för att uppnå också andra mål. Det var ett mål i sig eftersom det var det starkaste uttrycket för idén om alla människors lika värde. Om inte allas röst räknas på lika villkor så är ju det ett tydligt uttryck för att människors röster värderas olika. Men det var också ett viktigt medel eftersom det gav en kanal och ett mandat att driva de frågor som var viktiga för en positiv samhällsutveckling, till exempel frågan om hälsosamma livsmedel, om rätten till en bra och trygg skola, eller om de prostituerades utsatta ställning (vilket lyfts särskilt i den tredje säsongen).

Kampen för allmän rösträtt fortsätter

Elin Wägner jämte pärmarna med 360 000 underskrifter från den stora masspetitionen för kvinnans politiska rösträtt 1913-1914. Foto: Wikipedia

När alla män (nåväl, inkomsthinder och annat uteslöt fortfarande ganska många av männen också) väl hade fått rösträtt i Sverige så aktualiserades åter frågan om inte kvinnan borde ha samma värde, och därmed också samma rättigheter och skyldigheter, som mannen i samhällsstyrningen. Om vi nu gör anspråk på att vara ett demokratiskt samhälle, och om demokratins bärande princip är idén om alla människors lika värde, då kan väl ”allmän” inte bara inrymma ”alla män” utan måste väl då rimligen ytterst syfta till ”alla människor”? Jo, och därmed skulle självklart även kvinnan få rösträtt, vilket till sist skedde 1921 efter en lång och svår strid.

Innebär detta att vi sedan 1921 har ”allmän rösträtt” i Sverige? Självklart inte! Om nu ”allmän” betyder ”alla människor” så borde det vara självklart att vi varken har eller kan ha allmän rösträtt i Sverige. Vad vi har är en ”allsvensk rösträtt”, det vill säga politisk jämlik rösträtt för alla svenska medborgare. Detta är bra i sig, men för den som gör anspråk på att stå för demokratins idé måste kampen för den allmänna rösträtten fortsätta. Den kan ytterst bara realiseras på global nivå, genom att alla världsmedborgare får rätt att rösta och yttra sin mening kring valet av representanter och politisk inriktning på global nivå, till exempel i Förenta Nationerna. Detta är ett mål i sig, för att idén om alla människors lika värde för första gången i världshistorien ska återspeglas och bekräftas politiskt. Men det är förstås samtidigt ett avgörande medel och verktyg för att bättre kunna hantera alla de enorma globala utmaningar som vi nu står inför som mänsklighet.

Skriv under appellen för en parlamentarisk församling inom FN

Gör som kvinnorna i Fröken Frimans krig, visa att du också stöder idén om att alla människor är lika mycket värda, och att alla människor därmed också borde få kunna göra sin röst hörd i våra globala beslutsprocesser. Skriv under UNPA-kampanjens appell för upprättandet och det gradvisa utvecklandet av ett demokratiskt FN-parlament.

Toppbilden: Omslagsbild till andra säsongen av Fröken Frimans krig. Foto: SVT

Socialdemokraterna i Stenungsund motionerar för ett FN-parlament

Inför den kommande S-kongressen i Göteborg, 8-12 april 2017, har socialdemokraterna i Stenungsund skickat in en motion som uppmanar kongressen att uttrycka stöd för ”UNPA-kampanjens förslag att det upprättas och gradvis utvecklas ett demokratiskt FN-parlament.”

Motionen tar sin utgångspunkt i vad som sägs vara en socialdemokratisk vision för en ”rättvis, fredlig och hållbar värld. En värld där varje människas okränkbara värde och rättigheter värnas solidariskt genom allas vårt ömsesidiga ansvar för varandra, över hela jorden.”

Motionen hänvisar vidare bland annat till FN:s oberoende demokrati-rapportör, Alfred de Zayas, som i sin rapport från 2013 har lyft UNPA-förslaget som ett viktigt och pragmatiskt steg för ett mer demokratiskt FN.

Motionen bygger även vidare på det socialdemokratiska partiprogram som antogs på kongressen 2013 och som tar tydlig ställning för en global demokratisk samhällsgemenskap med ett demokratiserat FN som hörnsten.

Avslutningsvis sammanfattar motionärerna sin vision och sin förhoppning om kongressens stöd:

”Socialdemokraterna i Stenungsund vill bidra till att stärka demokratin i världen och Förenta Nationernas möjligheter att bygga en rättvis, fredlig och hållbar värld. Därför har vi beslutat oss för att stödja rörelsen för global demokrati och för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN. Vi uppmanar den socialdemokratiska partikongressen att göra detsamma!”

Här kan du läsa motionen i sin helhet.

Vi i nätverket Global demokrati välkomnar och lyckönskar förstås denna motion. Vi passar samtidigt på att uppmana alla som ska delta i kongressen eller som är engagerade på annat sätt inom Socialdemokraterna att försöka hjälpa till med att bygga stöd för denna sak.

Toppbilden: Svenska Socialdemokratiska arbetarepartis kongress i Stockholm 1920, Fotograf: okänd. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

För ett demokratiskt FN – motion till S-kongressen 2017

För ett demokratiskt FN

Socialdemokraterna i Stenungsund uppmanar partikongressen att uttrycka stöd för förslaget att det upprättas en parlamentarisk församling inom FN (UNPA).

Socialdemokraternas globala vision är en rättvis, fredlig och hållbar värld. En värld där varje människas okränkbara värde och rättigheter värnas solidariskt genom allas vårt ömsesidiga ansvar för varandra, över hela jorden.

För att närma oss den visionen behöver vi ett starkare och mer demokratiskt FN. Ett FN som har mandat och kraft att fatta och genomföra globala beslut utifrån världssamhällets intressen och på grundval av de mänskliga rättigheternas principer, liksom vårt senaste partiprogram också uttrycker:

Socialdemokratins demokratisyn känner inga nationsgränser. Målet är en global gemenskap grundad på demokratins ideal. (Partiprogrammet s5)

Internationell solidaritet innebär att stå upp för de mänskliga rättigheterna, vidga kretsen av demokratier och ge ett tydligt stöd till de rörelser som kämpar för detta. Men det handlar också om att vidga demokratins verkningsradie över nationsgränserna. (s5)

Internationaliseringen innebär också nya utmaningar för den demokratiska delaktigheten. Många politiska beslut, som tidigare kunde tas på nationell nivå, kräver idag internationella överenskommelser och gränsöverskridande lagstiftning. (s14)

Vi anser att hela FN-systemet bör reformeras för att åstadkomma en demokratiskt uppbyggd, global beslutsorganisation som bättre återspeglar förhållandena i dagens värld. (s24)

Så hur kan vi då mer konkret röra oss i denna riktning?

I oktober 2013 presenterade FN:s oberoende rapportör för främjandet av en demokratisk och rättvis internationell ordning, Alfred de Zayas, ”konkreta och pragmatiska rekommendationer” för en mer rättvis och demokratisk värld. De Zayas rapport lyfter särskilt fram förslaget att det bör upprättas en parlamentarisk församling inom FN (UNPA), som ett första genomförbart steg på väg mot ett framtida FN-parlament.

I juni 2015 presenterade Kommissionen för global säkerhet, rättvisa och styrning, ledd av USA:s tidigare utrikesminister Madeleine Albright och Nigerias tidigare utrikesminister Ibrahim A. Gambari, en rapport med förslag på hur vi kan möta den globala styrningens kris. Enligt rapporten skulle upprättandet av ett parlamentariskt organ inom FN innebära ett ”pragmatiskt försök att stärka relationen mellan FN och medborgarna och att överbrygga världsorganisationens demokratiska underskott.” Vidare skulle ett sådant organ enligt kommissionen utgöra ett ”komplement till det viktiga arbete som den Interparlamentariska Unionen (IPU) utför.”

Ett i första skedet rådgivande UNPA skulle kunna upprättas inom ramen för FN-stadgans begränsningar och utan möjlighet för säkerhetsrådets VETO-makter att blockera. UNPA skulle komplettera Säkerhetsrådets och Generalförsamlingens roll som mellanstatliga kanaler genom att erbjuda oss som mänsklighet, ”de Förenta Nationernas folk”, en starkare kanal i FN och i våra globala beslutsprocesser. UNPA skulle dessutom kunna bli en avgörande katalysator för ytterligare viktiga FN-reformer. UNPA kan sedan gradvis utvecklas till ett direktvalt FN-parlament i takt med att församlingen får allt starkare legitimitet hos mänskligheten och hos FN:s medlemsstater.

Flera parlamentariska organ, bland annat Europaparlamentet, Europarådets parlamentariska församling (PACE), det Pan-afrikanska parlamentet, den argentinska senaten, det kanadensiska underhuset och den tyska förbundsdagen har antagit resolutioner till stöd för UNPA-förslaget.

Därutöver stöds förslaget av över 1500 sittande eller tidigare parlamentariker från mer än 100 FN-medlemsstater, och av en mängd FN-tjänstemän, akademiker, nobelpristagare och företrädare för det globala civilsamhället. I Sverige stöder till exempel organisationer som SSU, S-studenter, Svenska FN-förbundet och Svenska freds- och skiljedomsföreningen UNPA-förslaget. Läs mer på UNPA-kampanjens hemsida: www.unpacampaign.org

Sverige skulle, tillsammans med en koalition av andra progressiva medlemsstater, kunna inleda en process för att samla stöd och lyfta förslaget i FN:s generalförsamling. Det skulle vara ett fint sätt att förvalta vår svenska tradition av starkt engagemang för FN och för demokratins principer, och det skulle samtidigt vara ett konkret svar på hur vi bättre kan möta vår tids ödesfrågor.

Socialdemokraterna i Stenungsund vill bidra till att stärka demokratin i världen och Förenta Nationernas möjligheter att bygga en rättvis, fredlig och hållbar värld. Därför har vi beslutat oss för att stödja rörelsen för global demokrati och för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN. Vi uppmanar den socialdemokratiska partikongressen att göra detsamma!

Kongressen föreslås därför besluta:

Att Socialdemokraterna uttrycker stöd för UNPA-kampanjens förslag att det upprättas och gradvis utvecklas ett demokratiskt FN-parlament.

FN-experter stöder upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN

Sex nuvarande FN-experter, utsedda av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve, har de senaste veckorna uttryckt stöd för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA).

Enligt Maina Kiai från Kenya, FN:s särskilda rapportör om mötes- och föreningsfrihet, är det “en svaghet hos Förenta Nationerna att dess medlemsstater endast är representerade genom sina exekutiva grenar. Att involvera ytterligare aktörer såsom parlamentariker och civilsamhälle är avgörande för att FN ska kunna demokratiseras.”

FN:s särskilde rapportör om religionsfrihet, Heiner Bielefeldt från Tyskland, påminde om att ett syfte med FN är att skapa ett “inkluderande utrymme för aktivt engagemang med civilsamhälle och med många olika intressenter.” Med tanke på det “stora värdet av det gränsöverskridande arbete som parlamentariker runt om i världen gör för att främja religionsfrihet” som han har bevittnat, så menade Bielefeldt att han tror “på den stora potential som en parlamentarisk församling inom FN skulle ha för att stärka FN-systemet.”

FN:s särskilda rapportör om rätten till mat, Hilal Elver, en av många nuvarande och tidigare FN-relaterade tjänstemän, rapportörer och chefer som vill att det upprättas en parlamentarisk församling inom FN. Bild: UN Multimedia

FN:s särskilda rapportör om rätten till mat, Hilal Elver från Turkiet, sa att “795 miljoner världsmedborgare lider av kronisk hunger. En vald parlamentarisk församling inom FN skulle kunna vara ett medel för att ge dessa allra mest sårbara medlemmar av vårt globala samhälle en starkare röst så att de strukturella internationella orsaker som ligger till grund för deras lidande kan bemötas på ett mer adekvat sätt.”

2013 rekommenderade FN:s särskilda rapportör om främjandet av en rättvis och demokratisk internationell ordning, Alfred de Zayas, FN att initiera ett studium om hur en global parlamentarisk församling “skulle kunna främja genuin delaktighet”.

Nyligen bekräftade de Zayas sitt stöd för förslaget och underströk att “en parlamentarisk församling är nödvändig för att främja en internationell ordning som är mer demokratisk och rättvis. Transparens, ansvarighet och lagstyre kommer stärkas när folket har en större delaktighet i beslutsfattandet.”

Därutöver har den internationella appellen för UNPA nyligen skrivits under av Victoria Tauli-Corpuz, FN:s särskilda rapportör om ursprungsfolkens rättigheter, och av François Crépeau, FN:s särskilde rapportör om migranters mänskliga rättigheter.

Andra exempel på framträdande personer med FN-koppling som stöder UNPA-kampanjens upprop är tidigare generalsekreteraren Boutros Boutros-Ghali, tidigare undergeneralsekreterarna Ibrahim Gambari, Shashi Tharoor, Brian Urquhart och Heitor Gurgulino de Souza, tidigare biträdande generalsekreteraren och Sloveniens tidigare president Danilo Türk, tidigare biträdande generalsekreteraren Anders Wijkman, tidigare befälhavaren för FN:s mission i Rwanda Roméo Dallaire, FN:s tidigare särskilda rapportörer om rätten till mat Olivier de Schutter och Jean Ziegler, de tidigare rapportörerna om tortyr Theo van Boven och Manfred Nowak, och tidigare generaldirektören för UNESCO Federico Mayor.

Toppbilden föreställer Rådet för mänskliga rättigheter under sin 24:e session, Geneve, 25 september 2013. Bild: Jean-Marc Ferré

Denna artikel är en översättning, läs originalet på UNPA-kampanjens hemsida

Hög tid att demokratisera globaliseringen

Vår marknad har globaliserats. Ekonomi, kapitalflöden och transaktioner vävs samman i oupplösliga världsvida nätverk. Men avsaknaden av globala demokratiska verktyg gör det allt svårare att på ett bra sätt tillvarata det globala samhällets och världsbefolkningens intressen i denna marknad.

Global marknad och lokal politik

Globalisering är i grunden något positivt. Den skapar bättre förutsättningar för att fördela arbete och välstånd, att stimulera och sprida tekniska innovationer och att stärka banden mellan människor världen över. Men alla marknader behöver förstås goda och tydliga ramar för att kunna fungera på ett hållbart sätt. För att undvika att människor utnyttjas eller spelas ut mot varandra behövs lagar och rättssystem som en motkraft. Och för att fånga upp de som ändå faller igenom behövs grundläggande trygghetssystem. Men dessa system saknas i allt väsentligt på global nivå. Gapet mellan den globala marknaden och den lokala politiken bidrar snarare till att tidigare relativt välfungerande strukturer urholkas även på nationell nivå, på grund av politisk maktlöshet och sinande skattkistor. De globala finansiella aktörer – såväl bolag som individer – som uppbär de största ekonomiska vinsterna av marknadens globalisering, och som därmed också borde ta det största ansvaret för att finansiera de basala välfärdssystemen, tenderar tvärtom att hitta allt enklare och snabbare sätt att undvika att betala skatt. Dels har nationalstaterna, och deras valda eller icke-valda politiker, känt sig allt mer pressade att genom skattelättnader och andra förutsättningar skapa ett mer “företagsvänligt” klimat, eller en starkare nationell “konkurrenskraft”, och därigenom undvika att kapital och företag flyttar utomlands. Och dels, den andra sidan av myntet, så kan de finansiella aktörerna allt mer lättvindigt flytta sin produktion och sina investeringar dit där förutsättningarna för kortsiktig vinst är som allra störst. Så ökar klyftorna mellan de som har långt mer än vad de behöver och de som kämpar för att tillgodose dagliga och helt basala behov. För den stora befolkningsgruppen däremellan ter sig samtidigt framtiden allt mer oviss och skrämmande.

Demokratin är hotad

Demonstration mot att USA:s dåvarande president , George W Bush, besökte Göteborg 14 juni 2001

En reaktion på denna utveckling är en växande misstro till den etablerade politikens möjligheter att bemöta vardagens utmaningar. Istället stärks kritiska och reaktionära, “alternativa”, röster, som lovar än det ena och än det andra som lösningar på samhällets problem. När man granskar dessa “lösningar” närmare så handlar det mindre om konkreta förslag och mer om att skylla på andra i en retorik som ställer olika samhällsgrupper mot varandra. Tonläget höjs och polariseringen ökar parallellt med att den politiska handlingskraften tycks allt mer förlamad. I den mån konkreta förslag presenteras så är det ofta förslag som man kan befara kommer ske på bekostnad av många människor och på de mänskliga rättigheternas principer. Eller, i den mån man kan se konkreta förslag i linje med universella mänskliga rättigheter, så tycks dessa i regel orealistiska eller av andra skäl oönskade eftersom de inte har tagit hänsyn just till globaliseringens realiteter och möjligheter. I de delar av världen där den liberala, representativa, demokratin är eller har varit stark innebär detta i förlängningen en allt större risk att allt fler vänder demokratin ryggen helt och hållet. Både den representativa demokratin som styrelseform, och de principer och värderingar som är grundläggande för demokratin, ytterst idén om alla människors lika värde, är hotade.

Hög tid att demokratisera globaliseringen

Svaret på globaliseringens utmaningar ligger inte i att försöka åternationalisera marknaden, eller i att sälja ut de mänskliga rättigheternas principer, utan tvärtom i att försöka globalisera demokratins värderingar och institutioner. Endast så kan vi forma en global politik som på ett kraftfullt sätt möter den globala marknadens baksidor, och som samtidigt tydligt bygger på idén om alla människors lika värde, inklusive idén om alla människors samhörighet och gemensamma ansvar för den här planeten som vi alla bor på. Vi behöver därför demokratisera globaliseringen och globalisera demokratin. Nyckeln ligger i att upprätta och gradvis utveckla ett demokratiskt världsparlament. Ett sådant parlament, företrädesvis upprättat inom FN-systemet,  skulle vara ett uttryck för alla människors lika värde och rätt att delta i den globala politiken på lika villkor. Det skulle ge hela mänskligheten en kanal för sin samlade röst. Det skulle ge FN och de internationella beslutsprocesserna en större öppenhet och legitimitet, och därmed bättre översikt och samordning av den globala politiken. Det skulle kunna vara med och bestämma om de regler och ramar som vi behöver för att kunna forma ett rättvist, fredligt och hållbart globalt samhälle. Ett demokratiskt parlament inom FN skulle även bidra till att göra FN till en förebild för demokrati i världen. Allt detta skulle sannolikt stärka demokratins ställning också på mer lokal nivå genom att främja samarbete och motverka destruktiv konkurrens.

UNPA-kampanjen är nyckeln

Detta är en analys som bland annat delas av en växande skara individer och organisationer som stödjer kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA-kampanjen). Att upprätta en i det initiala skedet rådgivande och indirekt vald parlamentarisk församling inom FN skulle vara ett första pragmatiskt steg på väg mot ett framtida direktvalt världsparlament. Det kan göras inom ramen för FN-stadgans begränsningar och utan möjlighet för Säkerhetsrådet att blockera. Läs mer om förslaget på UNPA-kampanjens hemsida: www.unpacampaign.org  En av de som har uttryckt stöd för UNPA-förslaget är den tidigare
generalsekreteraren för FN, Boutros Boutros-Ghali. Så här sa han i ett utlåtande i maj 2007:United Nations

Vi måste främja en demokratisering av globaliseringen innan globaliseringen förstör grunderna för nationell och internationell demokrati. Upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN har kommit att bli ett ovärderligt steg för att uppnå demokratisk kontroll över globaliseringen.

Upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN skulle sannolikt vara det enskilt viktigaste steget som vi redan nu kan påbörja för att gradvis göra vårt globala samhälle mer demokratiskt. Det skulle samtidigt vara ett tydligt ställningstagande gentemot de anti-demokratiska krafter som är på frammarsch runtom i världen. Men för att nå dit behöver vi bli fler som driver frågan. Vi behöver få upp den högst upp på de politiska partiernas och på civilsamhällets agenda. Och det behöver ske nu, innan de demokratiska grunderna förstörs eller har skadats allt för svårt.

Aktionsvecka för ett världsparlament 20-30 oktober 2016

Var med i den globala aktionsveckan 20-30 oktober 2016! Det är enkelt att delta. Här är några exempel på vad du kan göra:

 • Ta en bild på dig själv eller på er själva i grupp med budskapet ”Världsparlament nu!”, på valfritt språk. Här kan du se ett urval av bilder från tidigare år. Dela bilden på aktionsveckans Facebook-sida eller maila den till contact@worldparliamentnow.org 
 • Hashtag: använd gärna #worldparliament och/eller #världsparlament
 • Skriv under UNPA-kampanjens appell för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN
 • Engagera fler personer som finns i dina nätverk20161019_170804

Här är en pdf med aktionsveckans budskap ”Världsparlament nu!” i lite olika versioner, för den som inte orkar eller hinner fixa själv. Det är bara att skriva ut och ta en bild.

Kom med och stå upp för alla människors rätt till en röst i våra globala beslutsprocesser och ödesutmaningar. En människa, en röst – ett världsparlament nu!