Så är FN odemokratiskt

Demokrati är ett innehållsrikt och komplext begrepp som inte gärna låter sig slutgiltigt definieras. Men kanske kan man ändå säga att demokratins grundval är idén om allas människors lika värde. Demokrati är försöket att låta denna idé komma till politiskt uttryck, att realisera sig här i världen. Med andra ord: demokrati är ambitionen att låta alla människors röst få komma till tals på så lika villkor som möjligt. En människa – en röst, det är demokratins grundidé.

Men FN styrs av institutioner som bygger på helt andra principer. De två viktigaste av dessa institutioner är Säkerhetsrådet och Generalförsamlingen.

Säkerhetsrådet är odemokratiskt

Det är lätt att inse att FN:s säkerhetsråd är odemokratiskt. Säkerhetsrådet är det enda organ i världen med formell makt att fatta beslut som är bindande för hela världsbefolkningen. Men samtidigt har bara en mycket liten del av världsbefolkningen någon insyn i eller inflytande över hur rådets beslut fattas.

FN:s säkerhetsråd

FN:s säkerhetsråd. Bild: www.fn.se

Om det nu fattas några beslut över huvud taget. I Säkerhetsrådet finns fem permanenta medlemmar. Permanenta, det vill säga att de kan inte röstas bort hur olämpligt de än skulle bete sig eller hur mycket de än skulle sätta sina egna nationella intressen över det globala allmänintresset. Dessa fem permanenta medlemmar har var för sig möjlighet att hindra Säkerhetsrådet från att fatta beslut genom sin så kallade VETO-makt.

En demokratisk institution får ständigt på nytt sitt mandat och sin legitimitet från befolkningens samlade vilja, som kommer till uttryck genom återkommande fria och allmänna val. Men Säkerhetsrådets mandat och legitimitet vilar ytterst på de permanenta medlemmarnas militära kapacitet och roll som segermakter i 2:a världskriget. Det finns stor anledning att känna tacksamhet för hur dessa stater stoppade Nazitysklands brutala regim och utbredande. Men likväl är det uppenbart att Säkerhetsrådet är nästan så långt ifrån demokratisk som en politisk institution kan vara.

Generalförsamlingen är också odemokratisk

FN:s generalförsamling. Bild: www.fn.se

FN:s generalförsamling. Bild: www.fn.se

Att Säkerhetsrådet är odemokratiskt håller nog de flesta med om. Det tycks betydligt mer kontroversiellt att påstå att FN:s generalförsamling är odemokratisk. Men den slutsatsen måste man dra om man med demokrati menar något i närheten av definitionen ovan. För i Generalförsamlingen råder ju inte principen om alla människors lika politiska värde. I Generalförsamlingen gäller inte en människa – en röst, utan en nation – en röst. Varje medlemsstat har en röst var i generalförsamlingen, oavsett befolkningsstorlek. De minsta nationerna som Tuvalu eller Nauru, med cirka 10 000 invånare vardera, likaväl som Kina eller Indien, med över en miljard. Detta innebär att medborgarna i de minsta medlemsstaterna kan ha flera tusen gånger större inflytande per capita än medborgarna i de största nationerna. Långt ifrån demokratins princip om den universella jämlikheten med andra ord.

Men om det nu i alla fall var så att det var principen en nation – en röst som gällde. Men i verkligheten är en stor del av världens nationer minoritetsfolk som inte är representerade i generalförsamlingen över huvud taget. Samer, basker, kurder, baludjer och uigurer, för att bara nämna ett fåtal, varför räknas inte deras röst? Jo, därför att i generalförsamlingen är det i själva verket inte en röst per nation utan en röst per medlemsstat som gäller.

Dessutom är det bara medlemsstatens regering som får komma till tals i FN:s generalförsamling. Oppositionen är inte representerad. Detta exkluderar ytterligare stora delar av världsbefolkningen. Situationen är förstås värst i de minst demokratiska medlemsstaterna, där det tas minst hänsyn till minoriteters och oppositionellas intressen. Men även om alla medlemsstater var demokratiska var för sig så skulle ändå inte generalförsamlingen i sin helhet kunna vara demokratisk.

FN saknar ett parlament

För att kunna realisera idén om alla människors lika värde inom FN behövs ett FN-parlament. Ett parlament som väljs av hela världsbefolkningen och som sätts samman utifrån hur världsmedborgarnas jämlika röster fördelar sig. Ett parlament i sig skulle visserligen inte vara IMG_0428.PNGtillräckligt för att göra FN demokratiskt. Därutöver krävs bland annat en transparens i FN:s aktiviteter och oberoende domstolar. Men utan ett parlament kan FN inte bli demokratiskt och FN kan inte komma i närheten av att kanalisera demokratins princip om en människa – en röst. Ett FN-parlament är inte tillräckligt, men det är fullständigt nödvändigt för att göra FN demokratiskt.

FN är fantastiskt men måste bli mycket bättre

Jag vill slutligen understryka att FN kunde ha varit ännu mer odemokratiskt än vad organisationen är. Människor, folk och stater får faktiskt göra sina röster hörda och kan få en viss inblick i globala beslutsprocesser på ett sätt som inte hade varit alls möjligt om inte FN hade funnits. Och inte minst gör och kanaliserar FN, trots sitt odemokratiska styre, enormt mycket verksamhet som är till stor gagn för världens människor. FN är en fantastisk organisation. Men för att FN ska kunna bibehålla sin legitimitet i en allt mer globaliserad värld, och för att FN ska kunna bli ännu bättre i mötet med de enorma globala utmaningar som vi nu så akut står inför, så måste FN demokratiseras.

Nyckeln till ett demokratiskt FN ligger varken i ett reformerat Säkerhetsråd eller i en mäktigare Generalförsamling utan i ett demokratiskt FN-parlament.